سنجش رضایت مندی گردشگران در فرآیند مسیریابی (مطالعه موردی: محله پایین خیابان مشهد)

نوع مقاله : مقالات مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 استادیار گروه ریاضی و آمار، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 دانشجوی دکتری شهرسازی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

10.22080/usfs.2021.18582.1966

چکیده

امروزه صنعت گردشگری به یکی از صنعت‌های بزرگ جهان از لحاظ اقتصادی تبدیل شده است و یکی از موضوعات مهم در این صنعت توجه به موضوع انتخاب مسیر گردشگران در فضاهای شهری است، همچنین نزدیکی میان گردشگری و مسیریابی وجود دارد که درصورت عدم توجه به این مسئله سبب سردرگمی، احساس نامطلوب و اجتناب از حضور گردشگران در فضای شهری می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت رضایت مندی گردشگران در فضاهای شهری از فرآیند مسیریابی می‌باشد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی و مبتنی بر روش کمی در تحلیل داده ها است. در این راستا به‌منظور گردآوری داده‌ها از مشاهدات میدانی، پرسشنامه و بازدید از سایت استفاده شده است. روش نمونه‌گیری با استفاده از فرمول کوکران محاسبه ‌شده است برای ارزیابی رضایتمندی گردشگران از فرآیند مسیریابی پس از جمع‌آوری داده‌ها، اطلاعات حاصل با روش‌های آماری تحلیل واریانس یک‌ سویه(آنوا)، آزمون تی وابسته، آزمون فرضیات کلموگروف-اسمیرنف و الویت بندی شاخص‌ها و سطح معنادرای شاخص‌ها با استفاده از آزمون دانکن تحلیل گردیده است. به منظور بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب 0.804 نشان دهنده پایایی است. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که جذابیت مسیر در اولویت اول، احساس افراد در مسیر در اولویت دوم و ابزار مسیریابی در اولویت سوم در میزان رضایتمندی گردشگران دارای اهمیت می باشند. این عوامل منجر به حضور طولانی تر و تجربه اندوزی گردشگران در محیط می شود، همچنین آسایش گردشگران در محدوده با نظارت اجتماعی،، وجود تسهیلات و خدمات و نفوذپذیری بصری ایجاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring tourists' satisfaction in the wayfinding process(Case Study of Mashhad Street Distance Neighborhood)

نویسندگان [English]

  • toktam hanaee 1
  • sanaz saeedi mofrad 1
  • ehsan ormoz 2
  • shima abedi 3
1 Assistant Professor, Department of Urbanism, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran (Corresponding Author)
2 Assistant Professor, Department of Mathematics and Statistics, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 Master student, Department of Urbanism, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Today, the tourism industry has become one of the world's major industries economically, and one of the major issues in this industry is the choice of tourist routes in urban areas, and there is also a close connection between tourism and wayfinding that neglects this issue. Feeling bad and avoiding the presence of tourists in the urban space. The aim of this study is to investigate the level of tourists' satisfaction with wayfinding in urban spaces with the research method is practical in terms of purpose and is based on quantitative method in data analysis . In order to collect data from field observations, questionnaire and visit is used. The sampling method was calculated using the Cochran formula with respect to the population and the questionnaires were completed among the 357 tourists. Data analysis was performed to evaluate tourists' satisfaction with the wayfinding process after data collection. Data were analyzed using one-way ANOVA, dependent t-test, Kolmogorov-Smirnov hypothesis test and prioritization of indices and significance level of indices using Duncan test. The results indicate that the attractiveness of the route in the first priority, the feeling of the people in the route in the second priority and the wayfinding tools in the third priority are important in the satisfaction of the tourists. These factors lead to a longer presence and experience of tourists in the environment, as well as the psychological monitoring of tourists in the area of social surveillance, people's presence, facilities and services, and visual pervasiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Attractions
  • tourist satisfaction
  • Encoding
  • Wayfinding