تحلیلی بر مولفه‌های موثر در کیفیت زندگی ساکنان محلات فرودست شهری مورد پژوهی: محله‌ی جعفرآباد و دولت‌آباد شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقالات مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا و آمایش انسانی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22080/usfs.2021.17658.1898

چکیده

بدون شک یکی از اصلی‌ترین دگرگونی‌ها در عرصه برنامه ریزی شهری ایجاد و ارتقاء کیفیت زندگی در محیط‌های شهری می‌باشد. باتوجه به اینکه هدف نهایی تمامی نظریه‌ها و جنبش‌ها و مدیران و برنامه‌ریزان در حوزه مسائل شهری معطوف به بهبود کیفیت زندگی شهرندان است، درک و شناخت عوامل موثر بر کیفیت زندگی شهروندان و چگونگی سنجش آن در محلات شهری به ویژه محلات فرودست دارای اهمیت است. افزون بر آن درک پیچیدگی‌های سکونتگاه‌های خود انگیخته و شناخت ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی محیط زندگی و کالبد آن در جهت ارائه راه‌حل و برنامه‌های علمی و عملی به مدیران شهری از جمله ضرورت‌های اساسی است که مطالعه کیفیت زندگی در این سکونتگاه‌ها را اجتناب ناپذیر می‌سازد. بنابراین پژوهش پیش رو به بررسی مولفه‌های موثر بر ابعاد کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های خودانگیخته در محلات مورد پژوهش پرداخته است. جهت تحلیل مولفه‌ها با استفاده از مطالعات میدانی و براساس فرمول کوکران اقدام به توزیع پرسش‌نامه در میان ساکنان محله‌های مورد پژوهش نموده است. جهت تحلیل یافته‌ها از آزمون T، رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها گویای آن است که کیفیت زندگی در سطح دو محله از نظر ساکنان متفاوت می‌باشد. همچنین مولفه‌ها مورد پژوهش نیز متفاوت می‌باشند. در بررسی مولفه‌های ذهنی بر کیفیت زندگی مولفه‌های حس تعلق و بهزیستی ذهنی و در مولفه عینی، شاخص اجتماعی بیشتر تاثیر بر کیفیت زندگی در محلات داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of effective factors in the quality of life of resident’s urban poor Neighborhoods Case study: Jafarabad and Dolatabad neighborhoods of Kermanshah

نویسندگان [English]

  • s z 1
  • lotf gozehegar 2
  • a r 3
1 researcher in the Faculty of Science, Shahid Beheshti University, Iran
2 Assistant Professor in the Faculty of Science, Shahid Beheshti University, Iran
3 Master in the Faculty of Science, Shahid Beheshti University, Iran
چکیده [English]

Undoubtedly, one of the most important changes in urban planning is the creation and improvement of the quality of life in urban environments. Accordingly, considering that the ultimate goal of all theories and movements, scholars and politicians in the field of urban affairs is to improve the quality of life of the townspeople, Understanding and recognizing factors affecting the quality of life of citizens and how to measure them in neighborhoods, especially informal settlements, as well as understanding the complexities of self-propagating settlements and recognizing the various dimensions of social, economic, cultural and psychological life and its physical environment. In order to provide solutions and scientific and practical programs to urban managers, it is essential to study the quality of life in these settlements inevitable. Therefore, this research studies the factors affecting the quality of life in spontaneous settlements in the studied areas. To analyze the components, using field studies and according to Cochran formula, the questionnaire was distributed among residents of the studied neighborhoods. The results of data analysis indicate that quality of life is different in the two neighborhoods. In the study of factors affecting the quality of life, components of sense of belonging, social and mental well-being can have a greater impact on the quality of life in these neighborhoods. Economic components, safety, and security, facilities and services have indirectly affected the quality of life, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factors
  • Quality Of Life
  • resident’s urban poor Neighborhoods