سنجش تاثیرگذاری حمایت اجتماعی از زنان در انتخاب پارک بانوان و عمومی به منظور مشارکت در فعالیت ورزشی

نوع مقاله : مقالات مستقل پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

10.22080/usfs.2021.18922.1997

چکیده

این پژوهش بر آنست تا میزان حمایت اجتماعی ادراک شده‌ی زنان را در دو پارک بهشت مادران و ملت در منطقه‌ی 3 شهرداری تهران، بررسی نماید. گروه هدف این پژوهش،‌ زنان 18-65 سال هستند که در فعالیت ورزشی مشارکت می‌کنند. این پژوهش دارای رویکردی تطبیقی بوده و از روش پرسش‌گری (105 پرسش‌نامه در پارک بانوان و 120 پرسش‌نامه در پارک عمومی) استفاده کرده است. تحلیل داده‌ها به‌دو صورت کمی و کیفی (آمیخته) بوده است. تحلیل کیفی کارشناس‌محور در بررسی حمایت اجتماعی عینی و تحلیل کمی با نرم‌افزار اس.پی.اس.اس انجام شده است. نتایج تحلیل توصیفی نشان می‌دهد که از نظر زنان در هر دو فضا، حمایت ابزاری دولت و حمایت اطلاعاتی ناکافی است، اما حمایت احساسی مناسبی توسط دوستان و خانواده وجود دارد. براساس یافته‌های تحلیل اکتشافی مبتنی بر آزمون همبستگی گاما و ضریب توافقی، لایه‌های مختلف حمایت اجتماعی بر میزان فعالیت ورزشی زنان در پارک‌های شهری تاثیر دارند. تفاوت میان دیدگاه زنان در دو فضا نشان می‌دهد زنانی که پارک بانوان را برای ورزش انتخاب می‌کنند، معتقد هستند در کنار سایر عوامل، معیارهایی چون همراهی خانواده در مسئولیت‌پذیرش امور خانه و حمایت رسانه، موثر هستند. این درحالی است که از دید آنها عواملی چون مذهب، حمایت مالی، محدودیت قوانین دولتی، اطلاع‌رسانی از ورزش مناسب و مکان و زمان برگزاری ورزش‌های برنامه‌ریزی شده، چندان بر مشارکت در ورزش تاثیر ندارد، اما همین عوامل برای گروه دیگر موثر بوده و جزء وجوه تفرق نگاه این دو گروه از زنان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Influence of Social Support of Women in Selecting Women's and Public Parks for Sports Participation

نویسنده [English]

  • Maryam Mohammadi
Associate Professor, Urban Design Department, Faculty of Urban Planning and Architecture, University of Art, Iran
چکیده [English]

This research is an attempt to analyze the perceived social support for women in Behesht-e Madaran Park and Mellat Park in District 3 of Tehran Municipality and to explore physical and mental health as the outcomes of this kind of support. The target group included 18 to 65-year-old women. This study is carried out with a comparative approach using the questioning method (105 questionnaires in the women’s park and 120 questionnaires in the public park). Data analysis was both quantitative and qualitative. Expert-centered qualitative analysis has been performed in the study of received social support and quantitative analysis has been performed with SPSS software. The results of descriptive analysis this research suggest that according to women, the state instrumental and informational supports are inadequate in both spaces but the families and friends provide adequate emotional support. Moreover the findings of exploratory analysis based on Gamma and Contingency Coefficient correlation test, different layers of social support affect the level of women's sports activity in urban parks. The difference between the views of women in the two spaces showed that women who chosed the women's park for sports believed that, among other factors, criteria such as family support in taking responsibility for housework and media support were effective. In their view, factors such as religion, financial support, restrictions on government laws, information about appropriate sports and the place and time of scheduled sports did not have much effect on participation in sports, but the same factors were important for other group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social support
  • Sports Activity
  • Women’s Park
  • Public Park
  • Tehran