تحلیل عوامل موثر بر تنوع پذیری ساختار کالبدی- فعالیتی محلات شهرهای جدید (مطالعه موردی : شهر جدید شاهین شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقالات مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، اصفهان، ایران

2 دانش‌پژوه دکترای شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، اصفهان، ایران

3 دانشگاه هنر اصفهان

10.22080/usfs.2022.22284.2190

چکیده

تحلیل عوامل موثر بر تنوع پذیری ساختار کالبدی- فعالیتی محلات شهرهای جدید (مطالعه موردی : شهر جدید شاهین شهر اصفهان)
به دنبال موج صنعتی شدن در کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران، افزایش جمعیت شهرنشین و عدم برنامه ریزی صحیح برای استقرار این جمعیت و از همه مهمتر استفاده از سیاست های منطقه بندی، مشکلات متعددی در ساختار شهرها به وجود آمد که از جمله می توان به از دست رفتن تنوع فعالیتی، پویایی و سرزندگی در محلات شهری اشاره کرد. به دنبال این تحولات، محله که در شهرهای سنتی ایران همواره به عنوان نمادی کوچک شده از جامعه  شهری شناخته می شد کارکرد اصلی خود را در شهرهای جدید از دست داد و به خوابگاهی برای ساکنان تبدیل شده است که این موضوع به عنوان یک معضل اساسی در شهرها مطرح است. شاهین شهر به عنوان یکی از شهرهای جدید از این امر مستثنی نبوده، در این شهر عدم تنوع در ساختار کالبدی-فعالیتی محلات باعث شده که برخی از محلات به عنوان خوابگاهی برای ساکنان تبدیل شوند و برخی محلات با تراکم بالای فعالیتی روزانه جمعیت زیادی را به سمت خود جذب کنند. بر این اساس شناسایی عواملی که باعث افزایش تنوع در سطح شهرها می شوند و میزان اثرگذاری این عوامل بر یکدیگر ضروری است. به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل موثر بر تنوع کالبدی-عملکردی در محلات شاهین شهر با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. به منظور دستیابی به این هدف، ابتدا شاخص های تنوع پذیری استخراج گردید و تعداد  377 پرسشنامه در بین ساکنان شاهین شهر توزیع و نتایج آن با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Amos Graphic تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که عوامل دسترسی به کاربری ها، تنوع مسکن، امنیت و ارتباط فیزیکی دارای ارتباط مثبت و معنادار با تنوع هستند. از بین این عوامل، امنیت، دسترسی به کاربری ها و تنوع مسکن به ترتیب با وزن رگرسیونی 0.926، 0.852، 0.783 دارای همبستگی بالا با تنوع و ارتباط فیزیکی با وزن رگرسیونی 0.435 دارای همبستگی متوسط با تنوع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting the Diversity of Physical-Functional Structure of Neighborhoods in New Cities: A Case Study on Shahin Shahr City, Isfahan

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shahivandi 1
  • Afsane Talebi 2
  • Zahra Sadat Fayaz 3
1 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Department of Urbanism, Faculty of Architecture and Urbanism, Art University, Isfahan, Iran.
2 PhD Student in Urbanism, Department of Urbanism, Faculty of Architecture and Urbanism, Art University, Isfahan, Iran
3 Faculty of Architecture and Urbanism, Art University, Isfahan
چکیده [English]

Following industrialization in developing countries such as Iran, increasing urban population and lack of proper planning for the establishment of this population and most importantly, the use of zoning policies, several problems arose in the structure of cities, including the loss of diversity. Following these developments, neighborhoods lost their main function in the new cities and has become a dormitory for residents, which is a major problem in cities. Shahin-Shahr, as one of the new cities is no exception. In this city, the lack of diversity in physical activity structure of the neighborhoods has caused some neighborhoods to become dormitories for residents and some neighborhoods with high density of daily activities to attract a large population. Accordingly, it is necessary to identify the factors that increase diversity in cities. For this reason, the present study aims to analyze the factors affecting physical-functional diversity in Shahin Shahr neighborhoods using a descriptive-analytical method. To achieve this goal, diversity indices were first extracted and 377 questionnaires were distributed among residents of Shahin Shahr and the results were analyzed using structural equation modeling and Amos Graphic Software. The results show that the factors of access to land-uses, housing diversity, security and physical communication have a high correlation with regression weights of 0.926, 0.852, 0.783 and physical relationship with a regression weight of 0.435 has a moderate correlation with diversity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical-functional structure
  • New cities
  • Diversity
  • Shahin Shahr
 
Abdi Daneshpour, Z. (2006), Textbook of Urban Planning Workshop, Shahid Beheshti University, Faculty of Architecture and Urban Planning. (In Persian)
Abdullahia.S, et all.(2014), GIS-based modeling for the spatial measurement and evaluation of mixed land use development for a compact city, GIS cience & Remote Sensing, 1,18-39.
Adebayo ,A. (2012), A Tale of Two African Cities: Hyper Growth, Sprawl and Compact City Development Towards the Development of a Sustainable Future City, 48th ISOCARP Congress.
Akbarpour Saraskanrood, M., & Mirzajai, M. (2010), Analysis of the performance of new cities in the urban system, research and urban planning, 1, 150-131. (In Persian)
Arab Nejad, H. (2012), Study and analysis of the spatial structure of Shiraz based on Allen Berto model (Case study, Shiraz). Thesis. Urban Planning Group. Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Zabol.(In Persian)
Atek Consulting Engineers .(2013), Shahinshahr Development and Civil Engineering (Comprehensive) Plan, Volume 2, Ministry of Roads and Urban Development.(In Persian)
Aurbach,L.(2005), TND Rating Standards, Version 2.2.
Aytur,S et all. (2007), Promoting Active Community Environments Through Land Use and Transportation Planning, the science of health ptomotion, 4, 397-408.
Bahadure,S., & Kotharkar,R. (2012), Social Sustainability and Mixed Landuse, Case Study of Neighbourhoods in Nagpur, India, Bonfring International Journal of Industrial Engineering and Management, 4, 76–83.
Bazargar, M.(2003), Urban planning and the main construction of the city, Shiraz, Kooshamehr Publications. (In Persian)
Bentley, Ein et al. (2012), Responsive Environments, translated by Dr. Mostafa Behzadfar, 8th edition, Tehran, Iran University of Science and Technology Press. (In Persian)
Burchell,R., Listokin,D., &  Galley, C. (2000), Smart Growth, More Than a Ghost of Urban Policy Past, Less Than a Bold New Horizon, Housing Policy Debate, 4, 821-879.
Calikan,O.(2004), Urban Compactness: A Study of Ankara Urban Form, A Thesis Submitted to the Graduate School of Natural AND Applied Sciences, Middle East Technical University.
Charlotte,E., & Gonzalez,I. (2007), Building patterns and landscape fragmentation in northern Wisconsin, USA, Landscape Ecology, 22, 217-230.
DCLG .(2006), Mixed use development, practice and potential, Department for Communities and Local Government.
Duany,A., Elizabeth,P.,& Speck,J.(2010), Suburban Nation: The Rise of Sprawl and the Decline of the American Dream, New York, North Point Press.
Einifar, A. (2003), A Model for Analyzing Flexibility in Traditional Iranian Housing, Fine Arts, 13, 78-64 .(In Persian)
Fainstein,S.(2005), Cities And Diversity: Should We Want It? Can We Plan For It?, Urban Affairs Review, 1, 3-19.
Ghadami, M.,& Yousefian, P. (2014), An Analysis of Changes in the Spatial Structure of Isfahan with Avoidance of Air Pollution, Quarterly Journal of Urban Planning Studies, 8, 86-63. (In Persian)
Ghadami, M et all (2013), Strategic evaluation of the spatial structure of the city in the framework of sustainability (Case study: Sari city), Quarterly Journal of Urban Economics and Management,  3, 1-16. (In Persian)
Ghamari Sabzevari, N. (2016), Recognition and modeling of diversity tolerance threshold in land use (Case study: Karaj), PhD thesis, Tehran University of Science and Technology. (In Persian)
Gharkhloo, M., & Panahandehkhah, M. (2008), Evaluating the performance of new cities in attracting the population of metropolises Case study: New cities around Tehran, Human Geography Research, 67, 17-15. (In Persian)
Gharkhloo, M., & Zanganeh Shahraki, S. (2009), Recognition of the physical-spatial growth pattern of the city using quantitative models (Case study: Tehran), Journal of Geography and Environmental Planning, 34, 19-40. (In Persian)
Gholipour, M., & Partovi, P. (2013), A Comparative Study of the Effect of Functional Diversity on Residential Satisfaction (Case Study: Narmak and Tehranpars Residential Texture), Quarterly Journal of Urban Management, 35, 86-67. (In Persian)
Grant,J. (2006), Planning the Good Community: New Urbanism in Theory and Practice, London, Routledge.
Hooman, H.(2005), Structural Equation Modeling Using LISREL Software, First Edition, Tehran, Publications of the Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books. (In Persian)
Hoppenbrouwer,E., & Louw,E .(2005), Mixed-use development: Theory and practice in Amsterdam's Eastern Docklands, European Planning Studies, 7 ,967-983 .
Jacobs, J. (2009), Death and Life of American Big Cities, translated by Hamidreza Parsi and Arezoo Platoni, 2nd edition, Tehran, University of Tehran Press. (In Persian)
Jones,R.(2012), Zoning Barriers to the Implementation of New Urbanist Land Use Principles in Lincoln, Nebraska, Presented to the Faculty For the Degree of Master of Community and Regional Planning, University of Nebraska In Partial Fulfillment of Requirements.
Kajtazi,B. (2007), Measuring Multifunctionality of Urban Area, Thesisi for the degree of master of sience in Ge-information Science and Earth Obzervation, international institute for geo information science and earth observation Enschede.
Kalantari, Kh. (2009), Structural Equation Modeling in Socio-Economic Research (with LISREL and SIMPLIS programs), First Edition, Tehran, Farhang Saba Publications. (In Persian)
Leonard, B. (1993), New towns in the developing world: A viable policy, New towns, new culture in living-International conference of urban development and new towns-Esfahan 1993, New towns development company, 222-236.
Mehdizadeh Siraj, F., Mozafar, Farhang ., & Sajjad, R.(2009), Basics of identity creation in new satellite cities (Case study: Sepahanshahr), Abadi Quarterly, Year 19, 65. (In Persian)
Meshkini, A., Soleimani, M., Azizi, H., Zarei, M., & Zare Pisheh, N. (2013), Assessing the feasibility of the goals of new cities in Iran (Case study: Sadra New City), Quarterly Journal of Urban Planning Studies, 1, 41-29. (In Persian)
Mousavi, M., & Hekmatnia, H. (2005), Factor analysis and integration of indicators in determining the factors affecting human development in Iran, Journal of Geography and Development, 4, 69-55. (In Persian)
National Statistics Portal .(2016), Population and Housing Census Results in 2016, www.amar.org.ir . (In Persian)
Plessis,D.(2015), Land-use mix in South African cities and the influence of spatial planning: Innovation or following the trend?, South African Geographical Journal, 3, 217-242.
Pumain,D.(2003), Scaling Laws and Urban Systems, University Panthéon-Sorbonne.
Shamaei, A., & Shahsavar, A. (2016), Assessing the quality of urban life in new cities (case study of the new city of Parand), Geographical Quarterly of Sarzamin, 54, 1-17. (In Persian)
Spears, S., Boarnet, M., Handy,S., & Rodier, C.(2014), Impacts of Land-Use Mix on Passenger Vehicle Use and Greenhouse Gas Emissions, California Enviromental Protection Agency.
Talen,E.(2008), Design for diversity: exploring Socially Mixed Neighboarhood, First Edition, Published by Elsevier Ltd.
Tibalds, F. (2008), Human-centered cities, translated by Hassan Ali Laghaei and Firoozeh Jadli, 2nd edition, Tehran, University of Tehran Press. (In Persian)
Vormann,B.(2015), Urban Diversity: Disentangling the Cultural from the Economic Case, New Diversities, 2, 119-129.
Zhong,Ch., Huang,X., Arisona,S., & Schmitt, G.(2013), Identifying spatial structure of urban functional centers using travel survey data: a case study of Singapore, The First acmsig spatial International Workshop on Computational Models of Place ,28-33.