نقش بازآفرینی شهری در مطلوبیت فضاهای عمومی (مورد مطالعه: فضای عمومی حرم در شهرری)

نوع مقاله : مقالات مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشجوی دوره دکتری برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22080/usfs.2022.22044.2184

چکیده

ارتقاء مطلوبیت فضاها که به معنای پذیرفته شدن آنها از جانب مردم و تأثیرگذاری بر استفاده کنندگان است، هدف مهمی از بازآفرینی شهری است. هدف این پژوهش بررسی نقش بازآفرینی شهری در مطلوبیت محور حرم در شهرری از منطقه 20 شهرداری تهران، به عنوان یک فضای عمومی کهن است. تحقیق، روشی توصیفی تحلیلی داشته و مبتنی بر داده‌های پیمایشی گردآوری‌شده از 240 فرد نمونه از کسبه قدیمی فضای عمومی یادشده می‌باشد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تی تک‌نمونه‌ای در نرم‌افزار SPSS  و مدل معادلات ساختاری نرم‌افزار AMOS استفاده شده است. یافته‌های تحقیق حاکی است که مطلوبیت فضا در ابعاد کالبدی و اجتماعی بالاتر از حد متوسط و در ابعاد محیط‌زیستی و اقتصادی، پایین‌تر از حد متوسط قرار دارد. قابلیت فضا برای حضور زنان و حضور افرد در سنین مختلف، تسهیلات عبور پیاده، ایمنی فضا، دسترسی مناسب، آسایش استفاده‌کنندگان، و احساس تعلق به فضا شاخص‌هایی از 25 شاخص مطلوبیت فضا بوده‌اند که وضعیت موجود، شرایط مطلوب‌تری از آنها را ارائه می‌دهد. از آن‌جا که طرح‌های اجرا شده بیشتر ماهیتی کالبدی و فیزیکی داشته و کمتر فرهنگی یا اجتماعی بوده‌اند، شاخص‌ها و ابعاد مربوط به این ابعاد نیز دستخوش تغییر و تاثیرپذیری زیادتری گردیده‌اند. تسهیل حضور زنان، تسهیل عبور پیاده، ایمن‌سازی فضا، زیباسازی فضا، رفع آلودگی صوتی و توجه به تنظیف فضا سبب شده که شاخص‌های مربوط تاثیرپذیری و تغییرات مثبت بیشتری را نمایان سازند. طرح‌های بازآفرینی اجرا شده از ابعاد فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی غفلت نموده و از این‌رو فضا به لحاظ مطلوبیت، در این ابعاد کاستی و ضعف زیادتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Urban Regeneration in the Desirability of Public Spaces: A Case Study on Haram Public Space in Shahr-e Rey, Tehran, Iran)

نویسندگان [English]

  • Habibollah Fasihi 1
  • Ali Movahed 2
  • Taher Parizadi 2
  • Babak Abbasi 3
1 Assistant Professor, Department of Human Geography, Faculty of Geography, University of Kharazmi, Tehran, Iran,
2 Professor, Department of Human Geography, Faculty of Geography, University of Kharazmi, Tehran, Iran
3 Post-graduate of Human Geography, Department of Human Geography, Faculty of Geography, University of Kharazmi, Tehran, Iran
چکیده [English]

Improving the desirability of spaces, which means that the spaces should be acceptable by the people and should affect the users, is an important desire and goal of urban regeneration. The purpose of this study is to investigate the role of urban regeneration in the desirability of Haram public space in District 20 of Tehran Municipality. It used a descriptive-analytical method based on survey data collected from 240 old businesspersons in the space. To analyze the data, one-sample t-test in SPSS Software and structural equations in AMOS Software were used. Findings indicate that space conditions for the presence of women and people of different ages, pedestrian transportation facilities, space safety, good access, user comfort, and a sense of belonging to the space, were the 25 indicators with better conditions. Since the implemented projects were more physical in nature and less cultural or social, the indicators and dimensions related to these dimensions have also undergone more changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public space
  • Desirability
  • Regeneration
  • Shahr-e Rey