کارایی سیستم نوآوری شهری در شهرهای منتخب

نوع مقاله : مقاله استخراج از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 عضو هئیت علمی و دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

10.22080/usfs.2022.22218.2186

چکیده

ماهیت اقتصاد پویا و پربازده شهری باعث شده است تا با مرور زمان، این مکان‌های جغرافیایی به مراکز توسعه ایده‌های جدید، فرصت‌های سودآوری و فعالیت‌های دانش بنیان بدل گردند. اقتصاد امروز، به نوآوری به مثابه موتور رشد و توسعه اقتصادی می‌نگرد. لذا توجه به عامل نوآوری در محیط‌های غنی از سرمایه همچون شهرها و شناسایی سازوکار چگونگی خلق و استمرار آن، می‌تواند راه‌کار بسیاری از چالش‌های عمیق شهری باشد. از اینرو، این مطالعه به بررسی کارایی سیستم نوآوری شهری در هفت شهر منتخب طی بازه مانی 1398-1385 با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) می‌پردازد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد شهر تهران در غالب فرآیندهای نوآوری کارا بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency of Urban Innovation System in Selected Cities

نویسندگان [English]

  • haneih samari 1
  • sohrab delangizan 2
  • kiomars sohaili 2
1 Department of Economics, Faculty of Economics, Razi University of Kermanshah
2 Academic and Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The dynamic and productive nature of the urban economy has, over time, turned these geographical locations into centers for the development of new ideas, profitability opportunities, and knowledge-based activities. Today's economy looks at innovation as the engine of economic growth and development. Therefore, paying attention to the factor of innovation in capital-rich environments such as cities and identifying the mechanism of how it is created and sustained, can be the solution to many deep urban challenges. Therefore, this study investigates the efficiency of the urban innovation system in seven selected cities during the period 2006-2017 using Data Envelopment Analysis (DEA). The results of this study show that the city of Tehran has been efficient in most innovation processes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban economy
  • Innovation
  • Efficiency
Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J., and Thaicharoen, Y. (2003). Institutional causes, macroeconomic symptoms: volatility, crises and growth, Journal of Monetary Economics. 50; 49-123.
Afzal, M. N. I. (2014). An empirical investigation of the National Innovation System (NIS) using Data Envelopment Analysis (DEA) and the TOBIT model. International review of applied economics, 28(4): 507-523.
Carayannis, E. G.; Grigoroudis, E., and Goletsis, Y. (2016). A multilevel and multistage efficiency evaluation of innovation systems: A multiobjective DEA approach. Expert Systems with Applications, 62: 63-80.
Freeman. C. (1989). Technology policy and economic performance. Pinter Publishers Great Britain.
Fried, H. O.; Lovell, C. K., and Schmidt, S. S. (2008). Efficiency and productivity. In: H. O. Fried, C. K. Lovell and S. S. Schmidt, eds. The Measurement of Productive Efficiency and Prdoductivity Growth. New York: Oxford University Press: 3-91.
Furman. J. L., Porter. M. E., and Stern. S. (2002). The determinants of national innovative capacity. Research Policy. 31(6); 899-933.
Kao, C. (2009). Efficiency decomposition in network data envelopment analysis: A relational model. European journal of operational research, 192(3): 949-62.
Kao, C., and Hwang, S.N. (2008). Efficiency decomposition in two-stage data envelopment analysis: An application to non-life insurance companies in Taiwan. European Journal of Operational Research, 185(1): 418-29.
Karimi, J. and Jamali Nejad, M. (2011). Indicators of knowledge-based community development in Isfahan. The Second National Conference on Management and Technology Management, Tehran. (In Persian)
Khalil. T. M. (2000). Management of technology: The key to competitiveness and wealth creation. McGraw-Hill Science, Engineering and Mathematics.
Lundvall, B.‐A. (1992). National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter Publishers.
Nelson. R. R. (1993). National innovation systems: A comparative study. Oxford University Press. New York.
Prud'homme, D. (2017). Utility model patent regime strength and technological development: Experiences of China and other East Asian latecomers. China Economic Review, 42: 50-73.
Putra, Z. D. W. and Knaap W. G.M. (2018). Urban innovation system and the role of an open web-based platform: The case of amsterdam smart city. Journal of regional and city planning. 29(3); 234-249.
Samari, H., Delangizan, S. and Soheili, K. (2021). The urban innovation system modeling: using Meta- synthesis method, International journal of human capital in urban management. 6(4); 1-16.
Van Winden, W., Braun, E., Otgaar, A. and Witte, J. (2014). Urban innovation systems: What makes them tick?. Regional studies association. The global forum for city and regional research, development and policy. Routledge Taylor and Francis group. London and New York.
Vanolo, A., (2005). The image of the creative city. Some reflections on urban branding in Turin, Cities, 25 (6), 370–382.
Warnke, P., Koschatzky, K., Dönitz, E., Zenker, A., Stahlecker, T., Som, O., Cuhls, K. and Güth S., (2016). Opening up the innovation system framework towards new actors and institutions. Innovation Systems and policy analysis. 49; 1-46.