تحلیل شاخصهای موثر بر تحقق شهر خلاق، مطالعه موردی: شهر شیراز

نوع مقاله : مقالات مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 هیئت علمی گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه فسا، ایران

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22080/usfs.2022.22764.2215

چکیده

با ادامه تسلط جمعیت شهری در سطح جهانی، افزایش روندهای تغییر اوضاع و پیش بینی‌های سازمان ملل، برنامه ریزان شهر، مبتکران و محققان شهری به طور فزاینده‌ای در حال کار بر روی ابتکارات جدید و نوآوری‌های مثبت در جهت ایجاد شهرهایی خلاق با عملکرد خوب، مرفه و پایدار و قابل زندگی هستند. با توجه به اهمیت این موضوع در پژوهش حاضر به بررسی و رتبه بندی جایگاه مهمترین محورهای مرتبط با توسعه شهر خلاق در شهر شیراز نسبت به شاخص های شهر خلاق پرداخته شده است. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی – توسعه‌ای و از نظر روش توصیفی – تحیلی و پیمایشی است. اطلاعات مورد نظر از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و همچنین مطالعات میدانی به دست آمد و برای تجزیه و تحلیل از روش AHP و مدل Waspas استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان و متخصصان حرفه برنامه ریزی شهری، مسئولان و متولیان سازمان‌ها و ادارات مربوطه در شهر شیراز می‌باشد که به صورت سرشماری انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد در معیار اجتماعی – فرهنگی، محدوده حافظیه تا سعدیه، در معیار اقتصادی، مجموعه شاهچراغ در معیار کالبدی- اکولوژی و سازمانی-مدیریتی محدوده باغ عفیف آباد تا باغ ارم در جایگاه اول قرار گرفتند و در نهایت پیشنهاداتی به  تفکیک اولویت زمانی و مکانی ارائه شده است که به عنوان نمونه تعدادی  از آنها ارائه شده است: مشخص کردن طرح‌های کاربردی و قابل توجیه اقتصادی برای شهر خلاق در شیراز، آموزش نیروهای متخصص اقتصادی در زمینه شهر خلاق ؛تعریف چشم اندازها و سیاستهای اشتغال محور با رویکرد خلاق در شهر شیراز.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Effective Indicators on the Realization of a Creative City: A Case Study on Shiraz

نویسندگان [English]

  • masoud taghvaei 1
  • Alireza Poor Bagheri 2
  • Marjan Shafiei 3
1 Professor of Geography and Urban Planning, Department of Urban Planning, Faculty of Geographical Sciences and planning, University of Isfahan, Iran
2 Civil Group Coach, Faculty of Engineering, Fasa University, Iran
3 Master of Geography and Urban Planning, , Department of Urban Planning, Faculty of Geographical Sciences and planning, University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

As the global population continues to dominate the world, increasing trends and UN projections, city planners, innovators and urban researchers are working on new initiatives and positive innovations to create creative, well-performing, prosperous cities that are sustainable and livable. Due to the importance of this issue in the present study, the position of the most important axes related to the development of the creative city in Shiraz have been studied and ranked. The present research is applied-developmental in terms of purpose and descriptive-analytical and survey in terms of method. The data has been collected through library studies as well as field studies and AHP method and Waspas model have been used for data analysis. The statistical population of the study included experts and specialists in the field of urban planning, officials and trustees of relevant organizations and departments in the city of Shiraz, selected using the census. The results show that in the socio-cultural criterion, the area from Hafezieh to Saadieh, in the economic criterion, Shahcheragh Complex, and in the physical-ecological and organizational-managerial criteria, the area from Afifabad Garden to Eram Garden were in the first place. Finally, some suggestions have been presented by temporal and spatial priority for developing practical and economically justifiable plans for the creative city in Shiraz, training economic experts in the field of creative city, and defining the employment-oriented dimensions and policies with a creative approach in Shiraz .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative city
  • Indicators of creative city development
  • WASPAS Model
  • Shiraz city
Alizadeh, M, Lotfi, H, (2019), Explaining the Impact of Creative Cities Network Membership on Sustainable Urban Development (Case Study: Rasht City), Quarterly Journal of Human Settlement Planning Studies, 3, 661-675. (In Persian).
Alizadeh, M, Lotfi, H, Ezati, E, (2019), Explaining the effect of creative city indicators on the sustainable development of the case study of Isfahan, Political Geography Research, 3, 1-19. (In Persian).
Amel Helali, B, Saeideh Zarabadi, Z, Dolat Abadi, F, (2019), Analysis of the contexts of creating a creative city in the urban areas of Neishabour, Quarterly Journal of Urban Research and Planning, 38, 123-132. (In Persian).
Amini, D, Marsoomi, N, Lotfi, A, (2021), Assessment and ranking of creative city planning in 22 areas of Tehran metropolis, Journal of Physical Development Planning, No. 3, 150-127. (In Persian).
Arab ameri, R, Arghan, A, Kamyabi, S, (2021), Analysis of effective components in the feasibility of a creative city with a sustainable foresight approach, case study: Rudian city, geography and planning, No. 78, 307-289. (In Persian).
Asadi, A, Sami, E, (2019), Assessing the compliance of Ghaen city with the indicators of the creative city, Quarterly Journal of New Attitudes in Anyani Geography, No. 4, pp. 13-26. (In Persian).
Atefi, H, Hatami Alamdari, (2017), The Impact of the Creative City Idea on the Economic and Social Dynamics of Metropolises: A Case Study of Tabriz, Haft Hesar Environmental Studies, 22, 17-30. (In Persian).
Bagheri  kashkooli, A, Zarabi, A, Moosavi, M, (2020),  Spatial Analysis of Sustainable Development Indicators for Realization of Creative Cities Case Study: Cities of Yazd Province, Human Geography Research, 3, 793-816. (In Persian).
Boren, T, Young, C, (2016) ,Artists and creative city policy: Resistance, the mundane and engagement in Stockholm, Sweden, City, Culture and Society,8, 21-26.
Chan, A, Alexandri, M,  Wulan Tresna, P,  Place Brand Experience of Bandung City as UNESCO’s Creative City Network in City Economy Development, Review of Integrative Business and Economics Research,  8, 225-238.
Cozzolino, S, (2019), The Creative City: Reconsidering Past and Current Approaches from the Nomocratic Perspective, ILS - Research Institute for Regional and Urban Development, Karmeliterstraße 6, 607-614.
Delangizan, S, Dehghani shabani, Z, Khanzadi, Azad, Zabihidan, M, (2019), Determining the indicators of the creative city and ranking the metropolises of Iran based on the criteria of the creative city: using the modified TOPSIS method, Urban Economics, No. 1, 24-1. (In Persian).
d’Ovidio, M, Cossu, A, (2016), Culture is reclaiming the creative city: The case of Macao in Milan, Italy, City, Culture and Society,8, 7-12.
d'Ovidio, M, Rodríguez Morat_o, A, (2017), Introduction to SI: Against the creative city: Activism in the creative city: When cultural workers fight against creative city policy, City, Culture and Society, 8,3-6.
D’OVIDIO, M, (2019), Creative City, Università degli studi di Bari Aldo Moro, Italy.
Eglins-Eglitis, A, Lusena-Ezera, I, (2016), From industrial city to the creative city: development policy challenges and Liepaja case,  Procedia Economics and Finance, 39, 122 – 130.
Ekra Sardashtizadeh, A, Sajadzadeh, H, (2021), Assessing the quality of urban sidewalks from the perspective of a creative city, case study: Central sidewalks of Rasht metropolis, Armanshahr architecture and urban planning, 34, 169-181. (In Persian).
Florida, R, (2005),  The Flight of the Creative Class: The New Global Competition for Talent, LIBERAL EDUCATION, 3
Foadian, M, Karkehabadi, Z, Kamyabi, S, (2021), Analysis of the position of creative city indicators in order to brand and achieve sustainable urban development (Case study: Damghan city), Quarterly Journal of Geographical Studies of Mountainous Areas, 1, 127-142. (In Persian).
Habibi, M, Ahmadi Dhrshid, (2020), An Analysis of Strategic Planning in Sanandaj with a Creative City Approach, Geographical Research in Urban Planning, 4, 789-812. (In Persian).
Hamidi, A, Salari, A, Hesam, M, (2021), Evaluation of Urban Management Policies in Utilizing the Creative City Brand Case Study: Rasht, Geographical Research on Urban Planning, 2, 439-461. (In Persian).
Hosein poor, A, Amirgilaki, M, Hafar, A M, Kamel Sghian, Gh, (2019), Explain the indicators of a creative city on Aboutaleb Street in Mashhad using AHP Model, Urban Design Studies and Urban Research, 3, 17-24. (In Persian).
Karvelyte, K, (2018), Shifting meanings in changing contexts: the role of the creative city in Shanghai, Hong Kong and Taipei, International Journal of Cultural Policy, 1-19.
Khalili, R, Hoseizadeh dalir, K, Poormohammadi, M, (2020), An Analysis of the Concepts of the Creative City in the Historical Textures of Contemporary Cities in the Case Study of Tabriz, Sarzamin Geographical Quarterly,68, 106-123. (In Persian).
Leng Khoo, S, (2020), Towards an inclusive creative city: How ready is the Historic City of George Town, Penang?, City, Culture and Society, 1-14.
Lotfi, S Abasi, S, (2021), Creative city feasibility analysis in middle cities. Case study: Sari city, Journal of Spatial Planning, 40, 19-40. (In Persian).
Mafi, R, Ghadami, M, Mazaheri, M, Farahani, F, (2018), Presenting the desired model of a creative city in the metropolis of Tehran, Journal of Iranian Social Development Studies, 11, 33-61. (In Persian).
Mahmoodi azar, Sh, Davood poor, Z, (2019), Urban branding for the realization of a creative city, presenting a data theory of the studied foundation: Urmia city, No. 1, 136-115. (In Persian).
Maleki, S, Shanbehpour, F, (2019), Measuring the extent to which the urban areas of Ahvaz enjoy the indicators of the creative city, Haft Hesar Environmental Studies, 29, 77-88. (In Persian).
Meshkini, A, Alipoor, S, Haji zadeh, M, (2020), Explaining the levels of urban creativity in the metropolitan urban system Case study: Karaj metropolis, Human Geography Research, 2, 385-400. (In Persian).
Mirgharvi, M, Samadzadeh, R, Masoomi, M, (2021), Leveling of Rasht city areas based on the components of creative city, geography and urban planning of Zagros landscape, No. 49, 111-89. (In Persian).
Mirzaei, M, Arghan, A, Zand Moghadam, M, (2019), Influential indicators in the creative city in creating interactive urban spaces Case study: Shahr-e Rey, Geography (Iranian Geographical Association), 61, 109-124. (In Persian).
Mohammadi Gazijahani, H, Ezatpanah, B, (2021), Ranking of the ten districts of Tabriz metropolis based on the indicators of the creative city, Journal of Urban Environmental Policy, 1, 61-76. (In Persian).
Mohammadi Kooche Bagh, A, Fathi, A, Nazmfar, H, Masoomi, M, (2020), Urban Creativity, Innovation in Creative City Planning Based on the Bohemian-Mosaic Model Case Study: Ten Metropolitan Areas of Tabriz, Geography (Regional Planning), 3, 767-780. (In Persian).
Motalebian, Kh, Rahmani, B, Shams, (2020),  Challenges of Creative City from the Perspective of Urban Policy and Planning Case Study: Isfahan, New Attitudes in Human Geography, 3, 337-364. (In Persian).
Nazmfar, H, Aftab, A, Ghafari gilandeh, A, Moosavi, M, (2019), Analysis of key factors affecting creative city planning Case study: Urmia, No. 1, 22-1. (In Persian).
Nezhad ebrahimi, A, Heydari, M J, Keynezhad, M A ,(2021) ,Ranking of Zanjan city areas using localized indicators of Khalagh city, New attitudes in human geography, 2, 87-109. (In Persian).
Kakiuchi, E, (2015), Culturally creative cities in Japan: Reality and prospects, City, Culture and Society,7, 101-108.
Póvoa, D, Reijnders, S, Martens, E, (2021), A Brazilian Hollywood in the making? Film, tourism and creative city discourse in the hinterland of Paraíba, International Journal of Cultural Studies, 1-16.
Richards, G, (2020), Designing creative places: The role of creative tourism, Annals of Tourism Research, (85), 1-11
Rodrigues, M, Franco, M, (2019), Networks and performance of creative cities: A bibliometric analysis, City, Culture and Society, 20.
Rostami, M, Rezaie Eshaghvandi, S, (2021), Analyzing the Creative City Indices Using Interpretive Structural Modeling (ISM) (Case Study: Kermanshah City), JOURNAL OF SUSTAINABLE REGIONAL & URBAN DEVELOPMENT STUDIES JSRUDS, 82-104. (In Persian).
Saberi far, R, Niatmoghadam, S, (2019), Analysis of the success rate in achieving creative and innovative cities Case study: Ferdows city, Quarterly Journal of Planning Studies and Human Settlements, No. 3, 627-613. (In Persian).
Sadeghbakhtiari, M, Hafez Rezazadeh, M, Sarabandi, Z, Poodineh, S, (2021), Evaluation and evaluation of key factors affecting the creative city with a scenario-based approach Case study: Birjand city, Quarterly Journal of Urban Futurology, No. 1, pp. 89-72. (In Persian).
Salehi abar, Kh, Mohammad zadeh, p, Behboudi, B, (2020),  Evaluation of Tabriz city As a Creative City of Crafts and Folk Art based on benchmarking model, Urban Economics, 1, 1-19. (In Persian).
Shenjing , H, Wang,J,  2018, State-led creative/cultural city making and its contestations in East Asia: A multi-scalar analysis of the entrepreneurial state and the creative class, Geoforum, 106, 305-309.
Shoshanah, B, Miller, G, (2019), Creative city strategies on the municipal agenda in New York, City, Culture and Society, 17, 26-37.
Soleimani, A R, (2021), Identification and Analysis of Elements Affecting the Development of Creative Cities in Iranian Metropolises (Case Study: Tabriz Metropolis), Journal of Physical Development Planning, 1, 99-110. (In Persian).
Taghvaei, M., Kiomarsi, H., 2012, Application of techniques and models of tourism planning and management, An Sharat Moazi, Isfahan. (In Persian).
Taghvaei, M, Kiumarsi, H, (2013), Evaluation and optimal location of regional and regional parks in Shiraz, Physical Development Planning Quarterly, 2. (In Persian).
Taghvaei, M, Ranjbar, A, (2014), Assessing the vulnerability of residential units in Shiraz based on physical indicators, Quarterly Journal of Rescue and Relief, 3. (In Persian).
Taghvaei, M., Hassani Nejad, A., 2015, Assessment of physical-functional vulnerability of organizations in charge of crisis management in Shiraz. Sustainable City, 2, 176-199. (In Persian).
Taghvaei, ,M, Rooydel, J, (2020), Analysis of population distribution and urban services from the perspective of spatial justice Case study of Yasuj city, urban and rural management, 59, 79-91. (In Persian).
Yu, Ch, Sun, R, (2019),   The role of Instagram in the UNESCO's creative city of gastronomy: A case study of Macau, Tourism Management, 75, 257-268.
Zavadskas , E.K. Kalibatas , D, Kalibatiene, D, (2016), A multi-attribute assessment using WASPAS for choosing an optimal indoor environment, a r c h i v e s o f c i v i l a n d m e c h a n i c a l e n g i n e e r i n g 1, 6, 76-85.
ZHENG, J, (2021), STRUCTURING ARTISTIC CREATIVITY FOR THE PRODUCTION OF A ‘CREATIVE CITY’: Urban Sculpture Planning in Shanghai , INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH, 1-19.
Zyari, K, Beyranvand, M, Hatami, (2020), Assessment and analysis of creativity indicators in the residential system of Lorestan province, geography and regional urban planning, 34, 91-108. (In Persian)
Zyari, K, Hatami, A, (2021), Assessing the spatial distribution of creativity indicators in the residential system of Hormozgan province, urban and regional development planning, No. 16, 82-49. (In Persian).