سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر احساس امنیت (مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه اصفهان

چکیده

سرمایة اجتماعی از مهمترین مفاهیمی است که امروزه تأثیر فراوانی بر تمامی جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع دارد. از اینرو این موضوع در چند دهة گذشته مورد توجه اندیشمندان رشته‌های مختلف قرار گرفته است. سرمایة اجتماعی با تأثیری که بر احساس امنیت افراد دارد می‌تواند یکی از کلیدی‌ترین عوامل ارتقاء سطح احساس امنیت در بین جوامع انسانی باشد. ازاینرو بررسی روابط سرمایة اجتماعی و احساس امنیت در چارچوب دیدگاههای موجود هدف اصلی این تحقیق است. بدین منظور با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی اطلاعات و داده­های مورد نیاز از منابع کتابخانه­ای و با روش پیمایشی با انتخاب 400 نمونه تصادفی در 2 شهر و 10 روستای شهرستان کوهدشت جمع­آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. برای سنجش سرمایه اجتماعی از متغیرهای اعتماد عمومی، اعتماد رسمی، مشارکت عمومی و مشارکت رسمی و برای سنجش احساس امنیت از متغیرهای احساس امنیت عمومی، رضایت از مسئولین امنیتی و ترس از انواع فضاهای شهری و روستایی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از وجود همبستگی معنادار بین متغیرهای اعتماد عمومی، اعتماد رسمی و مشارکت عمومی با متغیرهای احساس امنیت می‌باشد ولی از لحاظ مشارکت رسمی همبستگی معناداری با احساس امنیت مشاهده نمی‌شود. همچنین طبق یافته‌های تحقیق بین ویژگی‌های دموگرافیکی (جنسیت، سن و سطح تحصیلات) با سرمایة اجتماعی و احساس امنیت روابط معناداری مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها