تدوین چشم‌انداز سازمانی در چارچوب برنامه‌ریزی راهبردی؛ نمونه موردی: شهرداری ساوه

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف مقاله حاضر تدوین چشم‌انداز سازمانی شهرداری ساوه در چارچوب فرایند برنامه‌ریزی راهبردی می‌باشد. هدف از تدوین چشم‌انداز شهرداری، ایجاد یک تصویر یا آرمان مشترک در درون سازمان برای رسیدن به اهداف آن می‌باشد. به عبارت دیگر هدف از تدوین چشم‌انداز سازمانی و ایجاد آرمان مشترک، رسیدن به جواب این سؤال بوده است که ما (یعنی مجموعه شهرداری) چه چیزی (چگونه شهری) می‌خواهد خلق کند؟ برای همین تدوین چشم‌انداز شهرداری در راستای تدوین چشم‌انداز خودِ شهر و مکمل آن خواهد بود. در این مقاله فقط به چشم‌انداز شهرداری پرداخته شده است.
نوعِ تحقیق بر اساس هدف مقاله، کاربردی و براساس نحوه گردآوری مواد و اطلاعات مورد نیاز توصیفی- تحلیلیِ زمینه‌یاب می‌باشد. مدل مورد استفاده در چارچوب فرایند تحلیل راهبردی؛ ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی می‌باشد. برای تدوین چشم‌انداز شهرداری از روش پیشنهادی آمس استفاده شده است.
بر اساس نتایج تحقیق شهرداری ساوه در افق 20 ساله، شهرداری‌ای خواهد بود مشارکت‌ محور و پژوهش‌محور. شهرداری ارایه دهندة خدمات متمایز به شهروندان با ایجاد شهرداری الکترونیک خواهد بود. شهرداری ساوه تلاش خواهد که تا از طریق ایجاد ارتباطات خواهرخواندگی، دارای روابط متقابل و سازنده با دیگر شهرها در سطح ملی و بین‌المللی باشد. حمایت از فعالیت‌های ورزشی و جشنواره‌ای در شهر و نیز داشتن نقش محوری در مدیریت یکپارچه شهر از دیگر محورهای شهرداری در چشم‌انداز آن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها