ارزیابی کارکرد سرمایه اجتماعی در بافتهای شهری با فرایند تحلیل سلسله مراتب (نمونه موردی: شهر زنجان)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشگاه زنجان

چکیده

شناخت ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی و سنجش آن در محلات شهری منجر به درک درست از تفاوتهای موجود در عناصر سیستم شهری (محلات شهری) می­شود. این نکته فرایند برنامه­ریزی را متناسب با تفاوتهای موجود نظام خواهد داد. در این مقاله با سنجش تطبیقی سرمایه اجتماعی در ابعاد مختلف آن (آگاهی اجتماعی، مشارکت مدنی، اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی) سه محله شهر زنجان در بافت قدیم (محله دباغها)، بافت جدید (کوی قائم) و سکونتگاه غیر رسمی (محله ترانس) که دارای ساختار جغرافیایی متفاوت با یکدیگر هستند پرداخته می شود.روش تحقیق این مطالعه از نوع توصیفی– تحلیلی یوده که با استفاده از روش میدانی وکتابخانه­ای اقدام به جمع­آوری اطلاعات گردیده است. نتایج حاصل از مطالعات نظری و میدانی با به­کار بردن مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) نشان داد که محلات قدیم و سکونتگاه غیررسمی با وجود مشکلات عدیده خود دارای سرمایه اجتماعی      (به ویژه سرمایه اجتماعی درون محله­ای) بالاتری در مقایسه با بافت جدید بوده که این عامل می­تواند به عنوان ظرفیت بالقوه محل برای ارتقای کیفیت زندگی آنان بحساب آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the function of social capital in urban textures using Analysis Hierarchy process (A Case study of Zanjan city)

نویسنده [English]

  • Ismail Dooiran
چکیده [English]

Identifying and measuring different aspects of social capital in urban quarter lead to a better understanding of the differences among urban system elements (urban neighbourhood). This point will make the planning process according to system differences. In this paper, different aspects of social capital (social awareness, civic participation, social trust and social cohesion) in three neighborhoods of Zanjan including old (Dabbagha), new (Gaem) and informal settlement (Trans) are discussed. These areas have different geographic structure and comparative measure of social capital is used. The methodology of the research is based on analytical - explanatory approach. The data was collected by a field survey and the secondary documents. The results from applying analysis hierarchical process model (AHP) showed that although old and informal areas have numerous problems, their social capital, particularly social capital within a quarter, is higher than the social capital of new neighborhood. This privilege can be considered as a potential capacity to promote their life quality.