تحلیل و اولویت بندی آسیب‌های اجرای برنامه‌های حوزة خدمات شهری (مطالعه موردی: شهرداری تهران)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تردیدی نیست که مدیریت صحیح یک شهر بطور پیوسته نیازمند ردیابی و شناخت عوامل منحرف کنندة فعالیت­ها از مسیر اجرای بهینة آنها بوده تا به تبعِ آن کنترل و برطرف کردن تنگناها و عوامل منحرف­کننده امکان­پذیر باشد. تحقیق پیش رو با هدف شناساییِ مسائل اجرایی برنامه­ها و فعالیت­های روزمرة حوزة خدمات شهریِ شهرداری تهران انجام شده و سوال اصلی این تحقیق عبارت است از "چه عواملی و با چه اولویتی اثربخشی اجرای برنامه های شهرداری تهران در حوزة خدمات شهری را کاهش می­دهند؟". بنابراین تحقیق پیش رو به لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی است. ترکیب نتایج 221 پرسش­نامه و 46 مصاحبة عمیق و نیمه ساختارمند در قالب مدل فرایند سلسله مراتبی(AHP) بدین ترتیب بوده است که: نارسایی­های قانونی مهم­ترین نارسایی در اجرای برنامه­های حوزة خدمات شهری محسوب می­شوند، و پس از آن سیاست­های منابع انسانی، مدیریت بنگاهها، مسائل مالی، نارسایی­های حاصل از مشارکت همگانی و عدم توجه کافی به واقعیت­ها در تدوین  برنامه­ها و اخذ تصمیمات، به ترتیب اهمیت در جایگاه دوم تا ششم مختل کننده­های ارائة خدمات شهری جای می­گیرند و نقش ساختار سازمانی شهرداری تهران در کاهش اثربخشی ارائة خدمات شهری رد می­شود.

کلیدواژه‌ها