ارزیابی مکان‌گزینی فضاهای آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: شهر اشنویه)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ارزیابی مکان­گزینی کاربری­های آموزشی نقش بسیار مهمی در میزان موفقیت و کارایی این مراکز و رسیدن به رفاه اجتماعی و توسعه پایدار دارد. در همین راستا در این پژوهش فضاهای آموزشی شهر اشنویه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مورد ارزیابی واقع شده­اند. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی مدارس با استفاده از ماتریس سازگاری، مطلوبیت و ظرفیت می­باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری، تمامی مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان­های موجود در سطح شهر اشنویه می­باشد. یافته‌های تحقیق نشان می­دهد که مراکز آموزشی در وضعیت مطلوبی نسبت به ماتریس سازگاری قرار دارند، که تنها 14 درصد از مدارس ابتدایی در وضعیت کاملاً نامناسب مکان­گزینی شده­اند. در ارزیابی ماتریس مطلوبیت نسبت به شاخص­های شیب و رودخانه، به جز 2 مدرسه ابتدایی که در موقعیت نسبتاً ناسازگار واقع شده­اند تمامی مدارس در شرایط مناسبی قرار دارند. از لحاظ شعاع دسترسی به غیر از دبیرستان­ها، دیگر مقاطع مخصوصاً مدارس ابتدایی تمام سطح شهر را پوشش نمی­دهند. در ارزیابی ماتریس ظرفیت نیز مدارس با استانداردهای ملی فاصله زیادی دارند بویژه از لحاظ شاخص تراکم دانش آموزان در کلاس در تمامی مدارس بیش از ظرفیت استاندارد محصل در کلاس وجود دارد و همچنین هیچ تناسبی بین جمعیت محلات و تعداد مدارس موجود در محله­های شهری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the site selection of educational spaces using GIS (A case study of Oshnaviyeh city)

نویسندگان [English]

  • Bratali Khakpour 1
  • Bayazid Sharifi 1
  • Ayoub Maroufi 1
  • Hejar Khaledi 2
1 University of Mashhad
2 University of Shahid Behshti
چکیده [English]

Location assessment of educational land use have crucial role in the success and efficiency of these centers to achieve sustainable development and social welfare. In this regard, this study evaluated located educational spaces of Oshnaviyeh city by Geography information system (GIS). The aim of the present study is evaluate schools using matrix compatibility, utility and capacity. Method is descriptive - analytical and statistical society is all elementary, middle and high schools in the Oshnaviyeh city. Our findings show that educational centers are in good condition to thecompatibility matrix that only 14 percent of elementary schools are in the totally inappropriate location state. By assessment utilitymatrix according to slope and river indicators, all schools located in aposition suitable except for the two elementary school. According to the radius access, all levels, especially elementary schools did not cover the entire city except of highschools. According of assessment capacity Matrix schools are far from national standards, especially in terms of the density of students in class, in all school students in the classroom is more than the standard capacity, and there is no proportion between population centers and schools in urbanneighborhoods.