تحلیل شبکة شهری استان ایلام طی دورة 1390- 1375

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

عدم‌تعادل‌ در شبکه شهری برخی از مناطق جغرافیایی کشور، یکی از مسائل و چالش‌های امروز در برنامه‌ریزی منطقه‌ای است. در این راستا تحلیل وضعیت شهرها در درون شبکه‌ شهری منطقه‌ای ضرورتی مبرم برای درک تغییرات و تدوین برنامه‌های متعادل کننده است. در این راستا، هدف این مقاله بررسی و تحلیل شبکه شهری استان ایلام با تأکید بر میزان و توزیع جمعیت در شهرهای استان ایلام و بررسی سطح خدماتی شهرها از نظر شاخص‌های خدمات و عمران شهری است. قلمرو مکانی پژوهش 21 شهر استان ایلام و قلمرو زمانی پژوهش دورة 1375 تا 1390 بوده است. در این مقاله از مدل‌هایی چون مدل رتبه - ‌اندازه[1]، مدل تحلیل لگاریتمی جمعیت، ضریب آنتروپی[2]، ضریب تغییرات[3] و شاخص ارزش مرکزیت وزنی[4] استفاده شده است. از مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش می‌توان به این موارد اشاره کرد: 1) شبکة شهری استان ایلام نامتعادل بوده و با پدیدة نخست شهری مواجه است. 2) اغلب شهر‌های نوبنیاد و کوچک استان، در سطوح پایین خدماتی در شبکه شهری از نظر سطح‌بندی خدماتی قرار گرفته‌اند. 3) شبکة شهری استان ایلام از سال 1385 به این سو برخلاف دهة 1385- 1375، به سمت تعادل حرکت نموده است و این روند به کندی در جریان است. در پایان، پیشنهادهایی بر اساس یافته‌های پژوهش جهت ایجاد تعادل در شبکه شهری استان ارائه شده‌اند.
 [1] - Rank- Size model


[2]- Entropy Model


[3]- Coefficientof Variation


[4]- Weighted Centrality Index

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysing Ilam province urban network between 1996 -2011

نویسندگان [English]

  • Ahmad Pourahmad 1
  • Alireza Mohammadi 2
  • Elaheh Pishgar 1
1 University of Tehran
2 Ilam province, Urban System, Urban Network Analysis Models.
چکیده [English]

Imbalances within an urban network of some geographical regions of the country, is one of the issues and challenges of today's regional planning. In this regard, the analysis of city status within the regional urban networks for understanding the changes and for providing balancing programs, are essential. The main purpose of this paper is a studying and analysis of the Ilam province urban network with emphasis on the population and the civil services concentrated in cities. This study location is Ilam province and its period is 1996-2011 times zone. In this article to analysis urban network, the following models have been used: Rank-Size Model, logarithmic population analysis, Coefficient of Variation, Weighted Centrality Index, Entropy Model. The most significant findings of this study can be summarized to these cases pointed out: 1) Ilam urban network is unbalanced, too. 2) Approximately all of the small new cities are within the lowdown level of the urban network by means of those service functions. 3) Ilam urban network is moving towards balance within the period 2006-2011. Finally, based on the findings of this research, some recommendations are proposed.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ilam province
  • urban system
  • Urban Network Analysis Models