ارزیابی نظام‌های شهری مناطق نه ‌گانه کشور براساس روش تصمیم گیری چند معیاره(AHP)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه تهران

چکیده

ارزیابی و تحلیل سیستم­های شهری نشانگر سیاست گذاریها و نحوه پخشایش جمعیت در پهنه سرزمین می­باشد. با مطالعه این امر نحوه پخشایش و میزان تعادل در توزیع جمعیت مشخص­تر می­شود. در ارزیابی سیستم­های شهری مدل­های بسیار فراوانی مطرح­اند. این مدل­ها دارای نتایج بسیار    متفاوتی­اند، به طوری که کاربرد دو مدل متفاوت در یک موضوع مشخص حصول نتایج متفاوت را به همراه دارد. هر کدام از مدل­های ریاضی دارای درجه اهمیت متفاوتی اند که در بررسی­ها بی­توجهی به این موضوعات می­تواند مسأله ساز باشد. برای حصول به این هدف در این پژوهش که از نوع تحقیق کاربردی توسعه­ای با روش توصیفی تحلیلی است، ابتدا به وسیله شاخص­های نخست شهری، رتبه اندازه زیپف و ضریب آنتروپی سیستم­های شهری درمناطق نه گانه کشور مورد بررسی قرار گرفته­اند و در مرحله بعد با استفاده از نظرات استادان مرتبط با موضوع، اهمیت هریک از این مدل­ها تعیین شدند. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان داد که منطقه یک دارای متعادل­ترین وضعیت و منطقه پنج نا متعادل­ترین منطقه است.

کلیدواژه‌ها