ارزیابی نظام‌های شهری مناطق نه ‌گانه کشور براساس روش تصمیم گیری چند معیاره(AHP)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه تهران

چکیده

ارزیابی و تحلیل سیستم­های شهری نشانگر سیاست گذاریها و نحوه پخشایش جمعیت در پهنه سرزمین می­باشد. با مطالعه این امر نحوه پخشایش و میزان تعادل در توزیع جمعیت مشخص­تر می­شود. در ارزیابی سیستم­های شهری مدل­های بسیار فراوانی مطرح­اند. این مدل­ها دارای نتایج بسیار    متفاوتی­اند، به طوری که کاربرد دو مدل متفاوت در یک موضوع مشخص حصول نتایج متفاوت را به همراه دارد. هر کدام از مدل­های ریاضی دارای درجه اهمیت متفاوتی اند که در بررسی­ها بی­توجهی به این موضوعات می­تواند مسأله ساز باشد. برای حصول به این هدف در این پژوهش که از نوع تحقیق کاربردی توسعه­ای با روش توصیفی تحلیلی است، ابتدا به وسیله شاخص­های نخست شهری، رتبه اندازه زیپف و ضریب آنتروپی سیستم­های شهری درمناطق نه گانه کشور مورد بررسی قرار گرفته­اند و در مرحله بعد با استفاده از نظرات استادان مرتبط با موضوع، اهمیت هریک از این مدل­ها تعیین شدند. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان داد که منطقه یک دارای متعادل­ترین وضعیت و منطقه پنج نا متعادل­ترین منطقه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Nine urban systems of Iran on the basis of Multi Criteria Decision Methods

نویسندگان [English]

  • Jamileh Tavakoliniya, 1
  • Reza Kanooni 1
  • , Amir Sharifi 2
1 University of Shahid Beheshti
2 University ofTehran
چکیده [English]

Assessment and analysis of urban system is an indicator of policies and distribution of population in territorial scale. By study of such character there will be a determination of balance in population distribution. Each of the math models has a different importance that ignoring this subject in studies can make a sever problem. Using one method in considering the topic can not be efficient, so using more models is suggested for obtaining good and decisive results. This resreach aims to study the urban systems of the country in nine different regions.The methodology of the research is based on descriptive –analytical At first  by applying zipf rank – size and Entropy the urban systems nine parts of country were  considered and in next step expert views were used to show the level of importance of each models. The results of this research pointed that first region is the most balnced area of Iran and the fifth region had the lowest level of equilibrium.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban systems
  • primacy
  • rank – size
  • entropy
  • Analytical Hierarchy Process