دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 11-151 
5. سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر احساس امنیت (مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت)

صفحه 89-112

فرانک سیف الدینی؛ داود عیوضلو؛ محمود عیوضلو؛ جهانبخش ریکا