دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 11-171