دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 11-171