دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، بهار 1393، صفحه 11-164 
2. تحلیل شبکة شهری استان ایلام طی دورة 1390- 1375

صفحه 33-53

احمد‌ پوراحمد؛ علیرضا محمدی؛ الهه پیشگر


5. کیفیات محیطی موثر بر قرارگاه رفتاری در فضاهای سبز و باز محلی

صفحه 101-115

معصومه سربندی فراهانی؛ مصطفی بهزادفر؛ مصطفی عباس زادگان؛ نینا الوندی پور