دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 11-176 

علمی- پژوهشی

1. تحلیلی بر توزیع جمعیت و دسترسی به خدمات شهری در شهر مرند مبتنی رویکردی عدالت محور

صفحه 11-27

رحیم حیدری چیانه؛ شاهین علیزاده زنوزی؛ داوود عیوضلو


6. بررسی حکمروایی خوب شهری در محله‌های شهری (مورد مطالعه منطقه 19 شهرداری تهران)

صفحه 147-176

علی موحد؛ موسی کمانرودی؛ فرزانه ساسان پور؛ سجاد قاسمی کفرودی