دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، پاییز 1394 

علمی- پژوهشی

1. تحلیلی بر وضعیت مبلمان شهری منطقه 91 شهرداری تهران

صفحه 11-23

پروانه شاه حسینی؛ مریم عاشورمراد