دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 146-11 

علمی- پژوهشی

2. کاربرد فنون تحلیل چند معیاری در تحلیل وضع موجود مبلمان شهری (مطالعه موردی: شهر بوکان)

صفحه 56-34

عطا غفاری گیلانده؛ محمدحسن یزدانی؛ چیمن موسی زاده


4. دیدگاه شهروندان تهرانی در مورد نقش شهرداری در توسعه گردشگری

صفحه 102-83

حمید بخشی؛ اصغر نظریان؛ محمدباقر قالیباف؛ احمد صحرایی جویباری