دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، آذر 1396، صفحه 7-164 
روشهای ساماندهی وبهسازی بافت قدیم شهری نجف آباد با استفاده از مدل ویکور

صفحه 54-76

علیار شاه بندری قوچانی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ مهدی ابراهیمی