دوره و شماره: دوره 6، شماره 18، بهار 1398، صفحه 7-199 
7. مطالعه تطبیقی سطح پایداری توسعه در مناطق1و2شهرمشهد

صفحه 179-199

محمد اجزاء شکوهی؛ ساجده باغبان؛ محمد رحیم رهنما