دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، تابستان 1398 
4. طراحی اقلیمی و جهت‌گیری بهینه مساکن مطالعه موردی: شهر قائم‌شهر

صفحه 73-93

مبینا قلی نژاد؛ طاهر صفرراد؛ سعید زنگنه شهرکی؛ همت اله رورده