دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، تابستان 1399، صفحه 7-192 

علمی- پژوهشی

1. شناسایی عوامل مؤثر بر زیست پذیری در شهر نورآباد ممسنی

صفحه 7-27

عامر نیک پور؛ منصوره یاراحمدی