دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، تابستان 1399، صفحه 7-171