دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، پاییز 1399، صفحه 7-229 
6. چالش‌های انبوه‌سازی مسکن، ارزیابی نقاط ضعف مسکن مهر در مقیاس ملی

صفحه 129-154

سعید زنگنه شهرکی؛ حسین فرهادی خواه؛ اصغر حیدری؛ باقر فتوحی مهربانی؛ وحید عباسی فلاح؛ ابراهیم فرهادی؛ یعقوب ابدالی