اعضای هیات تحریریه

سردبیر

صدیقه لطفی

جغرافیا، برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه مازندران

s.lotfiumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

مسعود تقوایی

جغرافیا، برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه اصفهان

m.taghvaei1tr.ui.ac.ir

محمود شارع پور

جامعه شناسی استاد، دانشگاه مازندران

sharepouryahoo.com

کریم سلیمانی

سنجش از دور و جی آی اس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری

solaimani2001yahoo.co.uk

سعید ملکی

جغرافیا وبرنامه ریزی شهری استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

malekisscu.ac.ir

خدا رحم بزی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار، دانشگاه گلستان

kh.baziyahoo.com

عامر نیک پور

جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه مازندران

a.nikpourumz.ac.ir

مدیر مسئول

رحیم بردی آنامرادنژاد

جغرافیا، برنامه ریزی شهری دانشیار، دانشگاه مازندران

www.dr.moradnejad.ir
r.moradnejadumz.ac.ir

مدیر اجرایی

سید محمد رستمکلایی مطلق

جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناس پژوهشی

m-motlaghumz.ac.ir
01135302603