اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رحیم بردی آنامرادنژاد

جغرافیا، برنامه ریزی شهری دانشیار، دانشگاه مازندران

www.dr.moradnejad.ir
r.moradnejadumz.ac.ir
0000-0002-5310-7273

سردبیر

صدیقه لطفی

جغرافیا، برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه مازندران

s.lotfiumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

مسعود تقوایی

جغرافیا، برنامه ریزی شهری استاد، دانشگاه اصفهان

m.taghvaei1tr.ui.ac.ir

محمود شارع پور

جامعه شناسی استاد، دانشگاه مازندران

sharepouryahoo.com

کریم سلیمانی

سنجش از دور و جی آی اس استاد ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری

solaimani2001yahoo.co.uk

سعید ملکی

جغرافیا وبرنامه ریزی شهری استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

malekisscu.ac.ir

خدا رحم بزی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار، دانشگاه گلستان

kh.baziyahoo.com

عامر نیک پور

جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه مازندران

a.nikpourumz.ac.ir

مدیر اجرایی

سید محمد رستمکلایی مطلق

جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناس پژوهشی

m-motlaghumz.ac.ir
01135302603

ویراستار ادبی نشریه

رضا ستاری

ادبیات فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران

r.satariumz.ac.ir

ویراستار انگلیسی

باقر یعقوبی

دانشیار، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه مازندران

yaqubiumz.ac.ir