فصلنامه ساختار و کارکرد شهری (SHAHR) - واژه نامه اختصاصی