فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری (SHAHR) - واژه نامه اختصاصی