اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 534
تعداد پذیرش 82
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 278
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 222

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد مقالات 116
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 342 روز
درصد پذیرش 15 %