اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 903
تعداد پذیرش 122
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 569
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 410

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 158
آمار میانگین زمان داوری
زمان داوری 26 روز
زمان پذیرش 419 روز
درصد پذیرش 18.75 %