اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1029
تعداد پذیرش 147
تعداد پذیرش بدون داوری 5
تعداد عدم پذیرش 648
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 469

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 191
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 423 روز
درصد پذیرش 14 %