اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1080
تعداد پذیرش 157
تعداد پذیرش بدون داوری 5
تعداد عدم پذیرش 683
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 497

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 203
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 418 روز
درصد پذیرش 15 %