اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 939
تعداد پذیرش 130
تعداد پذیرش بدون داوری 5
تعداد عدم پذیرش 590
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 427

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 166
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 431 روز
درصد پذیرش 14 %