اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 992
تعداد پذیرش 138
تعداد پذیرش بدون داوری 5
تعداد عدم پذیرش 617
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 447

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 179
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 427 روز
درصد پذیرش 14 %