اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1159
تعداد پذیرش 166
تعداد پذیرش بدون داوری 5
تعداد عدم پذیرش 737
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 548

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد مقالات 67
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 419 روز
درصد پذیرش 14 %