داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
عیسی ابراهیم زاده برنامه ریزی شهری عضو هیئت علمی دانشگاه زاهدان
فریال احمدی مسائل طبیعی و شهر گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران
ایرج اسدی استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران
رضا اسماعیلی هیأت علمی گروه جغرافیا- دانشگاه مازندران
نجما اسمعیل پور برنامه ریزی شهری اسنادیار گروه شهرسازی دانشگاه یزد.
رضا اکبری برنامه ریزی شهری مدیر گروه شهرسازی دانشکده هنر ومعاری دانشگاه یزد
سعید امان پور برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز
رحیم بردی آنامرادنژاد عضوهیات علمی دانشگاه مازندران
رحیم بردی آنامرادنژاد برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
محمد با عقیده عضو هیات علمی سبزوار
خدارحم بزی برنامه ریزی شهری عضو هئیت علمی دانشگاه زابل
خدارحم بزی گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، گرگان.
طاهر پریزادی برنامه ریزی شهری استادیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران
محمدرضا پوررحیم گردشگری شهری استادیار
نازنین تبریزی برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
ایرج تیموری
نوین تولایی برنامه ریزی شهری دانشیار / دانشگاه مازندران
غلام حسن جعفری گردشگری شهری هیأت علمی دانشگاه زنجان
فیروز جعفری برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
مریم جعفری مهرآبادی برنامه ریزی شهری اســتادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت. ایران.
کیومرث حبیبی دانشگاه کردستان
محمدرضا حقجو برنامه ریزی شهری مربی و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران
مرضیه خیرخواه برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس
اسماعیل دویران برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان گیلان
اسدالله دیوسالار برنامه ریزی شهری استادیار پیام نور
داود رضی عضو هیات علمی
مهدی رمضان زاده لسبوئی
مهدی رمضان زاده لسبوئی دپارتمان جغرافیا، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
همت اله رورده استادیار دانشگاه مازندران
نادر زالی برنامه ریزی شهری دانشیار شهرسازی دانشگاه گیلان
سید هادی زرقانی مدیر گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد
احمد زنگانه برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی
سعید زنگنه شهرکی برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
محمدحسین سرائی برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا دانشگاه یزد
کریم سلیمانی دانشگاه ساری
محمود شارع پور
پروانه شاه حسینی
احمد شاهیوندی برنامه ریزی شهری استادیار برنامه ریزی شهری و عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
حجت شیخی برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی دانشگاه ایلام
رعنا شیخ بیگلو عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه شیراز
مرتضی شعبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
اصغر شکیبایی دانشجوی دکترا
پری شکری برنامه ریزی شهری استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور
علی شمس الدینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
رستم صابری فر برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی
صادق صالحی سنجش از دور و GIS در مطالعات شهری عضوهیات علمی دانشگاه مازندران
صادق صیدبیگی برنامه ریزی شهری دکتر تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مسعود صفایی پور برنامه ریزی شهری عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
طاهر صفرراد
ناصر علیقلی زاده فیروزجایی دانشگاه مازندران
ناصر علیقلی زاده فیروزجایی گردشگری شهری
دکتر علیقولی زاده
یونس غلامی استادیار گروه جغرافیا و اکوتریسم دانشگاه کاشان
امین فرجی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
فرهنگ فقیهی
زهره فنی برنامه ریزی شهری هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
مصطفی قدمی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران مدیر گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه مازندران
ابوالفضل قنبری برنامه ریزی شهری هیأت علمی/ دانشگاه تبریز
سعید کامیابی هیت علمی
اکبر کیانی برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مصطفی کرم پور دانشگاه زنجان، اقلیم شناسی
محمد جواد کوهساری دانشگاه ملبورن
رضا لحمیان برنامه ریزی شهری عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور رئیس دانشگاه دولتی گرمسار
صدیقه لطفی دانشگاه مازندران
حمید محمدی برنامه ریزی شهری دکترای شهرسازی، استادیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد
علیرضا محمدی برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی
حسن محمودزاده برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشگاه
دکتر میرکتولی برنامه ریزی شهری دانشگاه
محمد میره ای برنامه ریزی شهری پردیس فارابی دانشگاه تهران
جعفر معصوم پور سماکوش هیات علمی دانشگاه رازی
شهرزاد مقدم برنامه ریزی شهری، کاربری اراضی شهری دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سعید ملکی برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس ملک حسینی برنامه ریزی شهری nhka'hi Hchn lghdv
غلامرضا ملکشاهی دانشگاه مازندران
علی موحد برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران
اسماعیل نصیری هنده خاله برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران ایران
حسین نظم فر برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی
عامر نیک پور برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
دکتر یوسفی (طبیعی) مسائل طبیعی و شهر گروه جغرافیا دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران بابلسر ایران