نقش شبکه شهری در توسعه منطقه‌ایی: نمونه موردی استان مازندران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور ساری

چکیده

در جهان امروز نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی تحت تأثیر تباین های جغرافیایی ، الگوهای فضایی جمعیت و فعالیت ویژه ای را بوجود آوردند که توسعه مناطق را تحت تأثیر قرار داده است. این الگوی فضایی جمعیت و فعالیت در سطح زمین شبکه ایی از سکونتگاهها را بوجود می آورده که با توجه به تباینات ذکرشده و منابعی که در اختیار دارند ، نقش کلیدی و مهمی را در توسعه مناطق بازی می کند . در همین راستا ، هدف عمده این مقاله بررسی نقش کلیدی شبکه شهری بر توسعه منطقه ایی در محیط ساحلی استان مازندران است . در این مقاله با توجه به نوع تحقیق(توصیفی-تحلیلی) از دو دسته روش فنون تحقیق (تحلیل رگرسیون ، تکنیکهای ترسیمی و مشخص کننده های ریاضی) و تکنیکهای تخصصی (شاخص های نخشت شهری ، مئل رتبه-اندازه،مدل رتبه-اندازه تعدیل یافته ، مدل نقطه جدایی ، مدل اندازه شهرنشینی و اشتغال) استفاده شده است . از جمله نتایجی که این پژوهش به آن دست یافته است عبارت است از ؛  میزان نخست شهری در استان مازندران هیچ وابستگی و یا همبستگی با میزان شهرنشینی این استان ندارد ، شبکه شهری استان مازندران دارای الگوی مسلط خطی پیوسته با هسته های پراکنده است ، میزان شهرنشینی شهرستان های استان و درصد شاغلین این شهرستان ها کاملا" در ارتباط با یکدیگرند ، اما شهرنشینی در استان مازندران در بین سه بخش اقتصادی صنعت ،خدمات و کشاورزی به بخش خدمات نزدیکتر بوده و این بخش تأثیر زیادی در شهرنشینی استان و بالعکس داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of urban network in regional development: Case study of pazandaran province

نویسنده [English]

  • Ali Sheikh Azami
Payamenoor,Sari
چکیده [English]

Social and economic inequalities in the world today affecting the differences of geographical, spatial patterns of crowds to create special activities that affect the development of data. The spatial distribution of population and activities in the field of formed networks of settlement, which are listed due to the differences in the resources available to it, the game development a key role. In this context, the main objective of this article is to investigate the role of urban network on regional development in different environments, coastal and mountainous. In this paper, according to the study (cross-sectional) of two groups of; research techniques (regression analysis, graphical techniques, and indicates math) and specialized techniques (index primary city, rank-size model, the rank-size adjustment model, the model of breaking-point and the model of urbanization and employment) is used. The results of this study found that the: The primary city in Mazandaran province have no affiliation or relationship with the degree of urbanization of the province , Urban network province dominant continuous linear pattern with scattered nuclei , The urbanization of the Province County and the percentage of workers in this counties are completely in contact with each other, But urbanization in Mazandaran province in the three economic sectors of industry , services and agricultural to service sector closer and it has a great impact on the province's urbanization and vice versa.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Network
  • Development
  • Regional Development
  • space
  • Mazandaran province