نقش گردشگری خانه‌های دوم در تغییرات اقتصادی و زیست محیطی (نمونه موردی: منطقه چلاو آمل)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

 
 
امروزه اکوتوریسم یکی از مهمترین فعالیت های اقتصادی در نقاط مختلف جهان به شمار می­رود. به دلیل گرایش بخش قابل توجهی از جمعیت گردشگران بین المللی به آن و نیز ارتقاء سطح درک  ارزش­های زیست محیطی و افزایش حفاظت از منابع طبیعی در سطح جهان، ارزش اکوتوریسم روز به روز در حال افزایش است.گردشگریخانه­های دوم جزئی ازصنعتگردشگریبهحسابمی­آیدکه     می­تواندبابرنامهریزیاصولیومناسبوشناساییمزیت­ها ومحدودیت­هایآن،نقشمؤثریدرتوسعه اینمناطقودرنتیجهتوسعهملیوتنوع بخشیبهاقتصادملیبرعهدهداشتهباشد. مجموعه روستایی چلاو از توابع شهرستان آمل ازجملهروستاهایییلاقیاستانمازندران استکهشکل­گیریخانه­های دومعمدتاً و به صورت بی رویه طیدهه اخیرشدتیافتهاست .دراینتحقیقبااستفادهازروش­های توصیفیوتحلیلی،اثراتگسترشخانه­هایدومبرتغییرات اقتصادی و زیست محیطی روستاهای منطقه چلاو موردتحلیلقرارگرفتهاست.داده­های گردآوری شده توسط نرم افزار SPSS پردازش شده است. برای تحلیل داده­ها از روش­هایتحلیلآماری مختلف استفادهنموده ایم. نتایج تحقیق نشان   می­دهد که گسترشخانه­هایدومدرروستاهای منطقهموردمطالعه، پیامدهایمثبتاقتصادیهمچون اشتغال زایی، افزایش درآمد و توان مالیساکنین و اثرات منفی زیست محیطی همچون تخریب چشم اندازهای طبیعی،تخریبوتغییرکاربریباغاترا درپیداشتهاست.

کلیدواژه‌ها