بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تبدیل روستا به شهر (مطالعه موردی: روستا ـ شهر حسن‌آباد، شهرستان اقلید)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در کشور ایران ایجاد روستا- شهرها از طریق اجرای سیاست ارتقای روستاهای بزرگ و مستعد به شهر صورت گرفته است. هدف از ایجاد روستا- شهرها بهبود کیفیت زندگی در نواحی روستایی و حل مشکلات شهری و روستایی می­باشد. به طور کلی روستا- شهرها سکونتگاه­های روستایی هستند که به علت تمرکز جمعیت در آن­ها، مرکزیت بخش و یا دلایل دیگر معیار شهر شدن را پیدا می­کنند، ولی هنوز اکثریت جمعیت شاغل آن­ها به کشاورزی مشغول هستند. در این پژوهش با بهره­گیری از روش­های اسنادی و پیمایشی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی توسعه روستا- شهری در استان فارس مورد بررسی قرارمی­گیرد. پایایی پرسشنامه تحقیق به ‌وسیله ضریب آلفای کرونباخ برای شاخص­های اقتصادی و اجتماعی به ترتیب 866/0 و 832/0 بدست آمد. جامعه آماری تحقیق کلیه ساکنین        روستا - شهر حسن­آباد می‌باشد (2072N=)، که تعداد 200 نفر از آن­ها با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه تعیین شده و به روش تصادفی ساده انتخاب شده­اند. داده­های بدست آمده با استفاده از آزمون‌های t تک‌نمونه­ای و ویلکاکسون مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تبدیل حسن­آباد به شهر در خدمات‌رسانی به ساکنین موفق بوده است، اما در بهبود درآمد، اشتغال، کاهش وابستگی به مرکز شهرستان، تثبیت جمعیت، توسعه مشارکت و جلب رضایت ساکنین تأثیر چندانی نداشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات