تحلیل توزیع مکانی- فضایی پارک‌های درون شهری آمل با رویکرد عدالت اجتماعی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در سده­های اخیر از جمله معضلات ناشی از رشد شتابان شهری می­توان به پیشی گرفتن رشد جمعیت شهرها از سطوح فضاهای خدماتی از جمله فضای سبز شهری و عدم مکان گزینی صحیح آن اشاره نمود. شهر آمل در شمال کشور نیز با وجود پتانسیل محیطی بسیار از عدم تعادل و ناهماهنگی از بعد توزیع مکانی و فضایی کاربری فضای سبز با توجه به مساحت و جمعیت شهر رنج می­برد. لذا این تحقیق با هدف تحلیل کمیت و توزیع مکانی- فضایی پارک­های موجود و تعیین معیارهای مؤثر بر ارزیابی و مکان­یابی بهینه پارک ها در شهر آمل و ارائه معیارها متناسب و فراگیر به منظور ارزیابی این نوع از کاربری­ها در سطح شهرهای کشور بوده است. جامعه آماری این تحقیق 385 نفر از           مراجعه کنندگان به پارک­ها و 20 نفر از کارشناسان آشنا به فضای سبز شهر آمل بوده است. که ابتدا به ارزیابی مکان استقرار پارک های موجود شهری با توزیع پرسشنامه و سپس با استفاده از نرم افزارGIS  اقدام گردیده است. نتایج برآمده از تحلیل پرسشنامه­ها در نرم افزار SPSS و آزمون­های همبستگی اسپیرمن، فی و کرامر و آنوا نشان داده است که که عدم توزیع مناسب پارک های موجود در سطح شهر موجب کاهش رضایت و نیز مراجعات مردمی به پارک­ها گردیده است. تحلیل نتایج حاصل از تحلیل فضایی در نرم افزار GIS نیز نشان داد که الگوی پراکنش فضای سبز شهری شهر آمل در وضع موجود از الگوی مناسب برخوردار نمی­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysing the spatial distribution of urban parks based on social justice (A case study of Amol)

نویسندگان [English]

  • , Hosain Hataminejad
  • , Amir Hosain Khademi
  • , Moslem Zarghamfard
چکیده [English]

Today urban green space are important elements in the body of the city that with population growth and urban development has invaded other users Amol city although there are many potential environm ental but urban green space per capita is very low in this city. The city is affected by factors such as population growth resulting from the migration of villagers to city, that faced with an imbalance bet ween the number and per capita parks. For this purpose and the physical organization of the city based on social justice, efficiency and environmental quality, was selected the location of parks in this city as the subject of research. First was assessed location of existing city parks. For this purpose In addition study quantitative and qualitative indicators assessment of urban users, was acting to assessment by field of study. Field study using question was perform. For determinig sample amount of study Cochran technique was use and finally analysis of compiled statistics was done by spss software. The other purpose of this study is to location approp riate parks in the city.For this purpose with selecting effective indi cators in location city parks, Was Weighting with use of model AHP And then Was combined the Weight in dicators in GIS environment. Results showed that the distribution pattern of urban green space the Amol city in the current situation is not the appropriate pattern and access time to parks than the standard rate is more.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • spatial analysis
  • urban park
  • social justice
  • Amol