سنجش میزان رضایتمندی سکونتی شهروندان از کیفیت محیط در محله های شهری (مطالعه موردی: محلات شهر بابلسر)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 فارغ التحصیل

چکیده

بروز بحران های مختلف در ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهرها که ناشی از فقدان برنامه ریزی مناسب در سطح محلی است، سبب تنزل کیفیت محله های شهری شده است. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل میزان رضایتمندی سکونتی شهروندان از کیفیت محیط در محلات شهر بابلسر است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که داده های آن با استفاده از پرسشنامه بدست آمده است. جامعه آماری 375 خانوار از محلات (برنامه ریزی شده و ساحلی، قدیمی و فرسوده، حاشیه ای) شهر بابلسر انتخاب گردیده اند. شاخص های رضایتمندی سکونتی در پرسشنامه به سه شاخص زیست محیطی، کالبدی- اجتماعی و واحدهای مسکونی و 35 زیر شاخص تقسیم شده اند. جهت تحلیل میزان رضایتمندی سکونتی ساکنان محلات هدف از روش تحلیل میزان رضایت- اهمیت استفاده گردید. در این روش پس از محاسبه درصد میزان رضایت و میزان اهمیت هر یک از متغیرها، میزان و رتبه IS هریک از آنها محاسبه شده و سپس در انتهای تحلیل، ماتریس رضایت – اهمیت و همچنین  با استفاده از نرم افزار ARCGIS نقشه رتبه بندی محلات مورد مطالعه ترسیم شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که محلات مورد مطالعه در تمامی شاخص ها نیازمند بهبود کیفیت محیط سکونتی هستند. همچنین مقایسه بین محلات سه گانه پژوهش نشان داد که بیشترین و کمترین میزان رضایت سکونتی از کیفیت محیط محلات به ترتیب به محلات برنامه ریزی شده و ساحلی با میانگین رضایت- اهمیت 4/0، قدیمی و فرسوده با میانگین43/0 و حاشیه ای و پیرامونی با میانگین 46/0 اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring Citizens' Satisfaction with the Quality of Residential Environment in Urban Neighborhoods (A Case study of Babolsar)

نویسندگان [English]

  • pari shokri 1
  • hasan ahmadi 2
  • , Maedeh Mahdavi 3
  • Abbas Khosravi 2
چکیده [English]

Various crises in terms of environmental, social, economic and physical cities due to lack of proper planning at the local level has caused degradation of the quality of urban neighborhoods. The aim of this study was to investigate and analyze the citizen's satisfaction of the quality of the environment in the city of Babolsar. The research method was descriptive that the data were obtained using a questionnaire. The populations of 375 households were selected in Babolsar city neighborhoods (Planned and the beach, old and worn-out, marginal). Satisfaction criteria of residence in the questionnaire were divided to three criteria: environmental, physical- social and housing units and 35 sub-criteria. Analysis of satisfaction - importance is used in order to analyze the views of the aim residents. In this method, after calculating the percentage of satisfaction - importance, the IS rank each of the following criteria is calculated and then at the end of the analysis, matrix satisfaction - importance and use the software ARC GIS map ranking places has been plotted. The results showed that the studied communities in all indices are needed to improve the quality of residential environment. The comparison between the three study sites showed that the highest and lowest levels of satisfaction of environmental quality residential neighborhoods belongs respectively to planned neighborhoods, old and worn-out and marginal or peripheral reserved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Quality
  • Analysis of Ssatisfaction - Importance
  • Residential Satisfaction
  • Urban Neighborhoods