تحلیل راهبردی نقش و کارکرد گردشگری در توسعه منطقه‌ای (مطالعه موردی شهر مراغه)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

صنعت گردشگری در سال های اخیر رشد فزاینده­ای یافته است. پیش بینی­های انجام گرفته نشان می­دهددر سال های آتی این روند روبه رشد گردشگری توجه بیش­تری خواهد یافت. در این پژوهش به گردشگری شهرستان مراغه که دارای توانایی­ها و ظرفیت­های بالقوه در این بخش است پرداخته شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر این است که با بکارگیری مدل تحلیل استراتژیک SOAR و همچنین روش AHP ضمن شناسایی ابعاد گردشگری شهرستان مراغه که در توسعه منطقه می­تواند موثر باشد به ارانه راهکارها و تعیین استراتژی­های کاربردی برای توسعه گردشگری این منطقه پرداخته شود. روش تحقیق این پژوهش توصیفی– تحلیلی و برداشت میدانی بوده است و مبانی نظری آن براساس مطالعات کتابخانه­ای انجام گرفته است. لازم به ذکر است جامعه آماری این تحقیق گردشگران، نخبگان و کارشناسان شهر مراغه است. حجم پرسشنامه با توجه به تعداد گردشگران بر اساس فرمول کوکران، 150 نفر مورد محاسبه قرار گرفت. تحلیل صورت گرفته در مدل AHP از نظر کارشناسان، نخبگان و گردشگران وجود جاذبه­های طبیعی،‌ وجود آثار تاریخی مربوط به دوره­های مختلف و وجود منطقه فسیلی مراغه با اختصاص وزن­های 235/0، 211/0 و154/0 از نقاط قوت این منطقه محسوب می­شوند. نتایج تحلیل­ها در بخش فرصت­های منطقه نیز حاکی از آن است که، توسعه و حفظ باغات شهرستان با وزن 285/0 به همراه سرمایه­گذاری­های بخش خصوصی در گردشگری منطقه با وزن 235/0 و بستر­سازی برای کمپ­های مختلف گردشگری با وزن 165/0 می­توانند بخش­های پیشرو توسعه توریسم این منطقه باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic analysis of tourism role and function in regional development with emphasis on SOAR model (Case study: Maragheh town)

نویسندگان [English]

  • Yasser Moarab
  • omid heydari
  • Esmail Salehi
University of Tehran
چکیده [English]

Tourism industry is increased increasingly. The predictions show that in future years, this growing trend of tourism is increased. This study considered tourism of Maraghe town with potential abilities and capacities in this sector. The main purpose of the present study is that by applying SOAR strategic analytic model and AHP method and besides identification of tourism dimensions of Maraghe town effective on the region development, we can present strategies and determine the applied strategies for tourism development in this region. The study method is descriptive-analytic and field and the theoretical basics are based on library studies. It can be said the study population of this study are tourists, elites and experts of Maraghe town. The questionnaire is calculated based on the number of tourists based on Cochran’s formula 150 people. Based on the analysis in AHP model, according to the experts, elites and tourists, natural attractions, historical works of various periods and Maraghe fissile region with weights 0.235, 0.211, 0.154 are the strengths of this region. The results of analyses in opportunities showed that development and protecting gardens of towns with weight 0.285 with investment of private sector in tourism of region with weight 0.235 and preparation for various tourism camps with weight 0.165, can be advanced sectors of tourism development in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic analysis
  • Tourism
  • SOAR model
  • AHP method
  • Maraghe