تحلیل قابلیت زیست پذیری در مناطق کلانشهر اهواز

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

شهرنشینی به عنوان دومین انقلاب در فرهنگ انسان، باعث دگرگونی در روابط متقابل انسان‌هاومحیط شده است. در دهه‌های اخیر به موازات نظریه­های توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری ایده ارتقای کیفیت زندگی که خود موجبات زیست‌پذیر بودن شهرها را سبب می‌شود جای خود را در ادبیات برنامه‌ریزی شهری باز کرده است و به همین دلیل قابلیت برخورداری از خصوصیات زیست­پذیری برای شهرها و به ویژه کلانشهرها ضرورت یافته است. هدف این پژوهش بررسی قابلیت زیست پذیری مناطق کلانشهر اهواز در راستای توسعه پایدار است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی با هدف کاربردی می باشد. داده های موردنیاز برای تحلیل از نوع کمی و کیفی می­باشند.که با استفاده از مدل تاپسیس به تحلیل آن­ها پرداخته شده است. داده­ها با بهره­گیری از   نرم­افزار SPSS، ARCGIS، و مدل TOPSIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. جامعه آماری شامل مناطق و شهروندان کلانشهر اهواز می باشند. نتایج پژوهش نشان می دهد که درمیان مناطق کلانشهر اهواز منطقه 2 با امتیاز0.74 به نسبت سایرمناطق در وضعیت برخوردارتری درقرار دارد ومنطقه 7 با امتیاز0.25دربدترین وضعیت زیست زیست پذیری قرار دارد. ودر میان ابعاد بکار رفته درپژوهش حاظر بعد زیست محیطی با امتیاز0.63بیشترین تاثیر را دروضعیت زیست پذیری کلانشهر اهواز داراست. که با این روند کنونی به سمت توسعه پایدار پیش نخواهد رفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysing the capacity of livability in metropolitan areas of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Sasanpoor
  • Ali Movahed
  • Omid Latifi
University of Kharazmi, Tehran
چکیده [English]

Urbanization as the second revolution in human culturehas transformed the mutual relations between man and its environment. In recent decades, along with theories of sustainable development and sustainable urban development ideas leading to improved quality of life has opened its place in urban planning literature and therefore the livability for cities especially in metropolitan regions has become necessary. The aim of this study was to evaluate the livability of Ahvaz metropolitan areas in line with sustainable development. The research method is based on descriptive approaches. Different techniques including TOPSIS and also SPSS, ARCGIS are applied to analysis the given data. The results show that among metropolitan areas in Ahvaz zone 2 with a score of 0.74 compared to the other zones is in a better condition and zone 7 with a score of 0.25 in the worst ecological situation. Among the different aspects, the environmental dimension with a score of 0.63 Ahvaz has the greatest impact on metropolitan livability status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable development
  • urban Livability
  • metropolition
  • Ahvaz