تحلیل زیست پذیری و سرزندگی بافت های فرسوده (مطالعه موردی: محله عامری شهر اهواز)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجو دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز.

چکیده

امروزه زیست پذیری و سرزندگی، نقشی اساسی در حیات و رشد شهرها و کیفیت زندگی شهروندان دارد. در این میان، شناسایی و درک نیازهای شهروندان و زیست پذیرسازی این   سکونتگاه­ها، کیفیت زندگی در نواحی شهری را ارتقا می بخشد و زمینة دستیابی به توسعة پایدار را فراهم می سازد. پژوهش حاضر در این راستا با بهره گیری از روش های توصیفی- تحلیلی و پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه، انجام شده است. جامعه آماری، ساکنان بافت فرسوده محله عامری می­باشد که تعداد350 نفر از آنها به روش نمونه گیری احتمالی ارزیابی شدند و اطلاعات گردآوری شده با به کارگیری تحلیل های عاملی، رگرسیون و تحلیل مسیر در محیط نرم افزار spss از لحاظ آماری تجزیه و تحلیل شد. بر پایة نتایج مشخص گردید که بافت محلۀ عامری از لحاظ سرزندگی، ضعیف است؛ آسایش­اقلیمی پر اهمیت ترین مولفه و تنوع زمان فعالیت کم اهمیت ترین مؤلفه در ارتقاء سرزندگی در این بافت بوده است. مطابق یافته ها، بیشترین مقدار بارهای عاملی، در زیرشاخص­های مدیریتی با مقدار(506. Ee=) دیده می شود. و این شاخص ها، نقش بیشتری در وضعیت زیست پذیری بافت فرسودۀ محله عامری داشته است. نتایج مدل تحلیل رگرسیونی چند متغیره نشان داد که زیست پذیری بافت فرسودۀ محله عامری، بیشترین مقدار همبستگی را با شاخص اقتصادی با مقدار(725. R2=) دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysing livabilty and vitality of urban eroded sturctures (A Case study of Ameri neighborhood of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • parviz soleimanimoghadam 1
  • Mohammad Ghandhari 2
  • fateme piri 3
1 Assistant Professor, Department of Geography, Payame Noor University
2 University of Chamran, Ahvaz
3 .HD student of Geography and Urban Planning, Faculty of Geology,shaid Chamran University of Ahvaz.
چکیده [English]

Today, vitality and vitality play a vital role in the lives and growth of cities and the quality of life of citizens. Meanwhile, identifying and understanding the needs of citizens and the survivability of these settlements will improve the quality of life in urban areas and provide a platform for sustainable development. The present study was conducted using descriptive-analytical and methods and using a questionnaire tool. the Statistical population, inhabitants of the Ameri neighborhood's worn out tissue That number 350 people evaluated by probable sampling method. Based on the results, it was found that the Americum texture is weak in terms of vitality. The most important component of the time and the most important component of the time was the vitality of the vital component in promoting vitality in this tissue. According to the findings, the maximum amount of factor loads is seen in sub-managerial positions with the value (506 Ee =.506) And these indicators have played a greater role in the habitat status of the Americas quagmire. The results of multivariable regression analysis showed that the survival rate of the Ameri neighborhood was the highest correlation with the economic index with the value (R2 =.725).