ارزیابی تطبیقی ابعاد انتخاب مسکن در مناطق شهری (مورد: مناطق یک و 19 شهر تهران)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجو/دانشگاه تهران

چکیده

انتخاب مسکن همواره منعکس‌کننده تأثیرات مشترک اولویت‌ها، شرایط بازار، مقررات، در دسترس بودن، عوامل شخصی و داخلی و خارجی مانند شیوه زندگی و طبقه اجتماعی می‌باشد. بررسی ترجیحات مسکن مبنای علمی خوبی برای فرآیند برنامه‌ریزی محیطی‌های مسکونی است. شناسایی ابعاد کمی و کیفی مسکن، نقش مهمی در تصمیم سازی در برنامه‌های توسعه شهری، مکان‌یابی مسکن جدید و پروژه‌های نوسازی دارد. هدف این پژوهش، ارزیابی تطبیقی ابعاد انتخاب مسکن در مناطق یک و 19 شهر تهران است. در واقع پژوهش به دنبال بررسی این است که کدام یک از شاخص‌ها در این دو منطقه در انتخاب مسکن اهمیت و اولویت بالاتری دارند تا در فرآیندهای برنامه‌ریزی و توسعه شهری لحاظ شوند. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی–تحلیلی است. جامعه آماری ساکنان مناطق یک و 19 شهر تهران می‌باشند با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه 384 به‌دست‌آمده است. برای افزایش اعتبار داده‌ها هر منطقه 200 پرسشنامه به صورت تصادفی بین سرپرست خانوارها توضیح گردید. گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه‌ای با 4 شاخص (اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و محیطی) و 50 گویه انجام شده است که با استفاده از آزمون‏های فریدمن، میانگین، آنووا و تی با دو نمونه مستقل تحلیل گردیده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، در منطقه 19، بعد اقتصادی بالاترین میانگین (19/4) را به دست آورده است و بعد از آن شاخص‌های کالبدی، فرهنگی و محیطی قرار دارند. در منطقه یک، بعد کالبدی با میانگین (92/3)  بالاترین میانگین را دارد و بعد از آن شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و محیطی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative assessing of housing dimensions selection in urban areas (A case study of zones 1 and 19 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Amin Faraji 1
  • Mahmood Arvin 2
1 University of Tehran
2 University of Tehran
چکیده [English]

Housing choice will always reflect the joint influences of preference, market conditions, regulations, availability, and internal and external personal factors such as lifestyle and social class. Identifying quantitative and qualitative dimensions of housing plays an important role in decision making in urban development programs, finding new housing and renovation projects. The purpose of this research is to evaluate the comparative aspects of housing selection in the one and 19 districts of Tehran. In fact, the research seeks to investigate which of the indicators in these two regions are more important in choosing housing to consider in urban planning and development processes. Research in terms of objective, applied and in terms of method is descriptive-analytic. The statistical population of the study is residents of one and 19 districts of Tehran. To increase the credibility of data, 200 questionnaires were randomly distributed among households. Data were collected through a questionnaire with 4 indicators (socio-cultural, economic, physical and environmental) and 50 items. Which was analyzed using the Friedman test, single sample T, Anova and T with two independent samples. According to the results, in 19, the economic dimension highest average (4.19) has earned and then there are physical, cultural and environmental indicators. In district one, the physical dimension with the mean of 3.92 has the highest average and then the economic, socio-cultural and environmental indicators were placed.