تحلیل و ارزیابی سیاست‌های پیاده‌ محوری در بافت‌های تاریخی با تأکید بر پیاده‌راه‌ها (مطالعه موردی: پیاده‌راه خیام جنوبی اورمیه)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2 گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری،، دانشگاه کردستان، سنندج

چکیده

از جمله جنبش‌های نوین در حوزه حمل‌ونقل شهری که با هدف ارتقای جایگاه عابران پیاده در سطح شهر و کاهش تسلط اتومبیل مطرح شده است، سیاست‌های پیاده‌مداری و پیاده‌راه‌سازی هستند. با این وجود اجرای پیاده‌راه‌ها در شهرهای مختلف با نتایج متنوعی همراه بوده است؛ تا جایی که برخی پیاده‌راه‌ها با شکست مواجه شده و مجددا به روی سواره‌ها باز شده‌اند. در پژوهش حاضر به ارزیابی سیاست‌های به کار گرفته در طرح‌های پیاده‌راه خیام جنوبی اورمیه پرداخته پرداخته می‌شود. در پژوهش حاضر با تحلیل و ارزیابی راهکارها و سیاست‌های به کار رفته در پیاده‌راه خیام جنوبی و قیاس تطبیقی با مؤلفه‌ها و معیارهای استاندارد فضاهای پیاده سعی در شناسایی نقاط قوت و ضعف محور و رفع نواقص آن است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و میدانی است. همچنین به منظور مقایسه بهتر از آزمون فریدمن جهت رتبه‌بندی به معیارها و طرح‌ها بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد کیفیت پیاده‌راه خیام در حد متوسط است و در برخی معیارها وضعیت مطلوبی ندارد. تدبیر سیاست‌های بهتر جهت افزایش امنیت و عدم پاک کردن صورت مساله همچون حذف مبلمان، توجه به نیازهای ذی‌نفعان، تنوع در طراحی و ایجاد تسهیلات برای جذب کاربران مختلف، انعطاف پذیری طرح، برخورد قاطع با ورود غیرمجاز موتورسیکت و موارد مشابه، استفاده از الگوهای بومی با زمینه فرهنگی و تاریخی راهکارهایی است که می‌توان با کاربست آنان پیاده‌راه‌های سرزنده‌تر و آرامش‌بخش‌تری ایجاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and evaluation of pedestrian-oriented policies in historical textures with emphasis on Pedestrian Streets (Case study: Southern Khayyam Pedestrian Street of Urmia

نویسنده [English]

  • Ahmad Sheikh ahmadi 2
2 University of Kurdistan
چکیده [English]

Among the new movements in the field of urban transportation, aimed at promoting pedestrian staging in the city and reducing vehicle dominance, are pedestrian-oriented and policies of making pedestrian street. However, the implementation of pedestrian streets in different cities has been accompanied by a variety of results; To the point where some pedestrian streets have failed and they have been opened again on the cars. In the present study, the evaluation of the policies used in the southern khayyam pedestrian street of urmia projects is being addressed. In this study, the analysis and evaluation of the strategies and policies used in the southern khayyam pedestrian street and the comparative analogy with the standard components and standards of pedestrian spaces attempts to identify the strengths and weaknesses of the axis and to solve its deficiencies. The research method is descriptive-analytical and based on documentary and field studies. In order to make a better comparison, Friedman's test has been used to rank the criteria and criteria. The results of the study indicate that southern khayyam pedestrian street quality is moderate and in some criteria it is not favorable. paying attention to the needs of the stakeholders, diversifying the design and creation of facilities for attracting different users, flexibility of the plan, decisive handling of unauthorized motorcycles and the like, The use of indigenous patterns with the cultural and historical context is one of the ways in which they can create more vibrant, more relaxing pedestrian walkways.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Pedestrian Street
  • pedestrian-oriented
  • historical context
  • Friedman
  • Southern Khayyam of Urmia