تحلیلی بر وضعیت محلات شهری اردبیل از نگاه ساکنین با گریزی بر محلة مطلوب در شهر ایرانی – اسلامی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22080/usfs.2019.15812.1729

چکیده

هدف اصلی تحقیق بررسی میزان رضایت ساکنین از وضعیت موجود محلات شش‌گانة شهر اردبیل و ارایة راهکارهای رسیدن به محلة مطلوب متناسب با هویت و فرهنگ ساکنین در شهرهای ایرانی (بویژه شهر اردبیل) است، از این رو روش تحقیق در مطالعة پیش‌رو بر اساس هدف، «کاربردی» و بر اساس روش مطالعة آن، «توصیفی» و نحوة گردآوری داده‌ها، «پیمایشی و میدانی» است که خروجی آن می‌تواند کاربردی باشد. حجم نمونة مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران و با ضریب اطمینان 95 درصد و همچنین با در نظر گرفتن فرضیة حداکثر ناهمگنی (5/0p=q=) 380 نفر برآورد گردیده است. ابتدا به منظور مقایسة محلات نسبت به همدیگر در زمینة ابعاد مختلف پژوهش از روش تشابه به گزینة ایده‌آل فازی استفاده شد و در نهایت برای ترکیب نتایج و نشان-دادن یک دید کلی از وضعیت محلات در تمامی ابعاد از روش لکسیکوگراف ترتیبی استفاده گردید که بدین منظور برای وزن دادن به ابعاد پژوهش، از روش سلسله مراتب فازی استفاده شده‌است. برای ارایه آمار توصیفی پژوهش نیز از نرم افزار SPSS بهره گرفته شده‌است. نتایج حاصل از این مطالعه نقش الگوهای اسلامی در شهرسازی مدرن شهر اردبیل را ضعیف برآورد کرده که برای تحقق شهرسازی منسجم با ساختار محله‌ای و بومی‌سازی الگوهای مدرن شهرسازی مطابق با اصول اسلامی متکی بر برخی اصول است که اساسی ترین آن شکل‌گیری شهر از پایین به گونه‌ای طبیعی است (و نه از بالا به شکل مصنوعی) تا شهروندان بتوانند هویت خود را در شهرشان باز یابند و نیازهای خود را با ارگان‌های دولتی مرتبط مطرح و برطرف سازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An analysis of the situation of the urban neighborhoods of Ardebil in terms of residents Looking at the a Desirable Neighborhood in the Iranian-Islamic City

نویسندگان [English]

  • jaber alizadeh 1
  • jamal mohammadi 2
1 University of Isfahan.
2 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography and Planning Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

In the new urban and community management system, the neighborhoods’ residents did not have much influence on the affairs of the neighborhoods, and this quickly created a sense of lack of identity, indifference, disinclination, finally, unwillingness in them. The present study attempts to study the urban managers’ productions by modeling the Islamic and religious society and based on the final consumers’ (residents) viewpoints. In addition, the study is to develop appropriate strategies for reaching the desired neighborhood in the Iranian-Islamic city.
The research method is "applied" based on the purpose of the study, “descriptive” based on the research method, and "survey and field research" based on how the data are collected. The sample size is calculated using the Cochran formula and with regard to the maximum heterogeneity hypothesis as 380 participants. The present study was done in the primary and traditional six districts of Ardabil City. The data collection instrument was a researcher-made questionnaire prepared (Research dimensions include i.e. physical, cultural and social, economic and environmental dimensions with more than 100 questions) by basing the theoretical foundation and library studies. The SPSS software program was employed for statistical analyzes and To compare the desired urban neighborhoods of fuzzy multi-criteria decision-making was used.
Based on field studies and surveys, the neighborhoods of Ardabil (especially in the studied areas) are distant from their ideal situation in an Iranian-Islamic city, and in different dimensions there are some deficiencies that can be observed and enforced Some strategies and principles are achievable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • neighborhood
  • Desirable Neighborhood
  • Fuzzy Multi Criteria Decision-Making Techniques
  • Iranian-Islamic City
  • Ardabil City