تحلیلی بر وضعیت محلات شهری اردبیل از نگاه ساکنین با گریزی بر محلة مطلوب در شهر ایرانی – اسلامی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22080/usfs.2019.15812.1729

چکیده

هدف اصلی تحقیق بررسی میزان رضایت ساکنین از وضعیت موجود محلات شش‌گانة شهر اردبیل و ارایة راهکارهای رسیدن به محلة مطلوب متناسب با هویت و فرهنگ ساکنین در شهرهای ایرانی (بویژه شهر اردبیل) است، از این رو روش تحقیق در مطالعة پیش‌رو بر اساس هدف، «کاربردی» و بر اساس روش مطالعة آن، «توصیفی» و نحوة گردآوری داده‌ها، «پیمایشی و میدانی» است که خروجی آن می‌تواند کاربردی باشد. حجم نمونة مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران و با ضریب اطمینان 95 درصد و همچنین با در نظر گرفتن فرضیة حداکثر ناهمگنی (5/0p=q=) 380 نفر برآورد گردیده است. ابتدا به منظور مقایسة محلات نسبت به همدیگر در زمینة ابعاد مختلف پژوهش از روش تشابه به گزینة ایده‌آل فازی استفاده شد و در نهایت برای ترکیب نتایج و نشان-دادن یک دید کلی از وضعیت محلات در تمامی ابعاد از روش لکسیکوگراف ترتیبی استفاده گردید که بدین منظور برای وزن دادن به ابعاد پژوهش، از روش سلسله مراتب فازی استفاده شده‌است. برای ارایه آمار توصیفی پژوهش نیز از نرم افزار SPSS بهره گرفته شده‌است. نتایج حاصل از این مطالعه نقش الگوهای اسلامی در شهرسازی مدرن شهر اردبیل را ضعیف برآورد کرده که برای تحقق شهرسازی منسجم با ساختار محله‌ای و بومی‌سازی الگوهای مدرن شهرسازی مطابق با اصول اسلامی متکی بر برخی اصول است که اساسی ترین آن شکل‌گیری شهر از پایین به گونه‌ای طبیعی است (و نه از بالا به شکل مصنوعی) تا شهروندان بتوانند هویت خود را در شهرشان باز یابند و نیازهای خود را با ارگان‌های دولتی مرتبط مطرح و برطرف سازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات