آینده‌نگاری تاب‌آوری مسکن در منطقه 8 اصفهان با استفاده از روش تلفیقی سناریوپردازی و تحلیل اثرات متقاطع

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه هنر اصفهان، ایران

10.22080/usfs.2019.16244.1773

چکیده

با روند افزایش جمعیت شهری، آمادگی مدیریت شهری در برخورد با سوانح طبیعی و افزایش تاب‌آوری بالاخص در حوزه مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های تاب‌آوری در آینده از اهمیت بسیاری برخوردار است. این پژوهش به دنبال شناسایی تأثیرگذارترین شاخص‌ها و محتمل‌ترین سناریوها در حوزه تاب‌آوری مسکن در آینده شهرها است. روش پژوهش از نظر هدف، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات از طریق اسناد کتابخانه‌ای و بازبینی متون مدون است. بدین صورت که شاخص‌های تأثیرگذار در حوزه آینده‌نگاری تاب‌آوری مسکن شناسایی شده و در گام نخست با نرم‌افزار میک‌مک و استفاده از تکنیک دلفی (تکمیل پرسش‌نامه توسط 40 نفر از متخصصین حوزه تاب‌آوری و آینده‌پژوهی)، تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که شاخص‌های «قیمت زمین»، «مالکیت»، «ارتفاع» و «پراکنش کاربری‌ها» بیشترین تأثیر را در آینده تاب‌آوری مسکن در منطقه 8 شهرداری اصفهان خواهند داشت. این عوامل به عنوان عوامل پایه اصلی در سناریونگاری وارد نرم افزار سناریوویزارد شده و روند تغییرات هر یک از این 4 شاخص تاثیرگذار در حوزه آینده‌نگاری تاب‌آوری مسکن بر یکدیگر مورد ارزیابی قرار گرفته و با استفاده از ماتریس تحلیل اثرات متقاطع، 7 سناریوی محتمل در این حوزه شناسایی شده است. بدین صورت در محتمل‌ترین سناریو برای آینده، شاخص قیمت زمین و میزان مالکیت خصوصی و همچنین ارتفاع ساختمان‌ها افزایش و پراکنش کاربری‌ها بدون تغییر خواهد بود که این تغییرات به جز در شاخص ارتفاع ساختمان، دارای مطلوبیت نسبی در افزایش تاب‌آوری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Future Studies of Housing Resilience in 8th Zone of Isfahan Using a Combination of Scenario Analysis and cross-effects analysis

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shahivandi 1
  • Masoud Ghasemi 2
  • Niloofar Rastghalam 2
1 Urban planning Department, Art University of Isfahan, Iran
2 Master of Urban Planning, Art University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

By the increasing urban population, the readiness of urban management in dealing with natural disasters and increasing resilience in the housing as one of the most important areas of resilience in the future is very important. This research seeks to identify the most influential indicators and the most likely scenarios in the area of housing resilience in the future of cities. The research method is a descriptive-analytical purpose, and a method for collecting information, reviewing library documents and reviewing the texts. In this way, effective indicators have been identified in the field of housing resonance forecasting. In the first step, the MicMac software has been analyzed using the Delphi technique (completing questionnaire by 40 experts in the field of resilience and perspectives). The results indicate that the indexes of "price of land", "ownership", "height" and "spectrum prices" will have the greatest impact in the future of housing resilience in the 8th district of Isfahan. These factors have been introduced into the scenario as the main factors in the ScenarioWizard software and the changes in each of these four effective indicators in the field of housing on each other have been evaluated. Using the Cross Impact Analysis matrix, seven possible scenarios in this area has been identified. Thus, in the most probable scenario for the future, the index of "prices" and "private ownership" as well as the "height of buildings" will increase and the "squares" will remain unchanged, which, apart from the "building height", has a relative utility in increasing resilience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Studies
  • Resilience
  • Housing Resilience
  • 8th Zone of Isfahan