بررسی وضعیت تخصیص چندهدفه ایستگاههای آتش نشانی با مدل میانه تخصیص برداری ترتیبی در محیط GIS

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران ، ایران

2 استادیار ، دانشکده عمران ، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

3 دانشکده ژئودزی و ژیوماتیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

4 دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

10.22080/usfs.2019.16610.1814

چکیده

آنالیز مکانیابی و تخصیص یکی از مهمترین آنالیزهای شبکه و در زمره آنالیزهای بسیار کاربردی در GIS می‌باشد. این آنالیز مدلهای مختلفی را شامل می‌شود که هر یک برای حل مسائل مختلفی کاربرد دارند. اخیرا یک مدل جدید به نام VAOMP (مدل میانه تخصیص برداری ترتیبی) توسعه داده شده است که می‌تواند بسیاری از مسائل مختلف را حل کند. با توجه به اینکه مسائل مکانیابی و تخصیص در زمره مسائل بسیار سخت هستند حل آنها به روشهای دقیق تقریبا ناممکن است. بنابراین تحقیق حاضر جهت حل مسئله تخصیص مناسب جمعیت به ایستگاههای آتش‌نشانی موجود که از جمله تسهیلات اضطراری هستند و بررسی تخصیص بهینه آنها از اهمیت زیادی برخوردار است، از مدل VAOMP و الگوریتم ژنتیک و تبرید با سه هدف کمینه کردن زمان رسیدن خودروهای آتش-نشانی به محل تقاضاها، کمینه کردن فاصله و بیشینه کردن پوشش هر ایستگاه در شعاع 5 دقیقه، در منطقه 21 و 22 شهر تهران استفاده می‌کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که الگوریتم ژنتیک در زمان کوتاهتر، جوابهای با کیفیت‌تری را تولید می‌کند ضمن اینکه تعداد 10 ایستگاه موجود در منطقه 21 و 22 تهران جهت سرویسدهی به کل تقاضاهای موجود در منطقه کافی نیست و تعداد 55240 نفر بدون خدمات خواهند ماند و حداقل باید 13 ایستگاه در منطقه ایجاد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات