ارزیابی توزیع سرمایه اجتماعی در محلات شهری مطالعه موردی: شهر زنجان

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

یکی از مفاهیم مطرح در حوزه مطالعات اجتماعی موضوع سرمایه اجتماعی است که در دهه­های اخیر به عنوان یکی از مهمترین شاخصه­های رشد و توسعه در هر اجتماعی مطرح است. چرا که وجود مولفه­های سرمایه اجتماعی از قبیل مشارکت، آگاهی، انسجام، اعتماد، شبکه اجتماعی، نه تنها در یک جامعه­ توسعه را بدنبال خواهد داشت بلکه وجود این مولفه­ها خود عین توسعه است. هدف از این پژوهش ارزیابی توزیع سرمایه اجتماعی در محلات شهری، شهر زنجان می­باشد. نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی می­باشد و برای گرد­آوری داده­ها از روش کتابخانه­ای و میدانی (پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه) استفاده شده است و به­دنبال پاسخگویی به این سوالات می­باشد        1- آیا توزیع سرمایه اجتماعی در بین مناطق چهارگانه شهر زنجان دارای تفاوت معناداری است؟       2- کدام یک از مناطق چهارگانه شهر زنجان وضعیت بهتری به لحاظ دارا بودن سرمایه اجتماعی دارد؟ برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار­های توصیفی و استنباطی (آزمون­های t، فریدمن و ماتریس همبستگی)، و مدل ویکور استفاده شده است. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که بین شاخص مورد نظر رابطه مثبت و معناداری وجود داشته به جز شاخص اعتماد اجتماعی که معنادار بودن آن در حد ضعیف ارزیابی شده است و از طرف دیگر، نتیجه حاصله از تحلیل مدل ویکور نشان میدهد که منطقه 1 و 2 شهر زنجان رتبه نخست و دوم را به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه‌ها