ارزیابی موقعیت ایستگاه‌های اتوبوس و تاکسی بر اساس مدل AHP با استفاده از GIS (مطالعه موردی منطقه 4 شهرداری تهران)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت مهندسین مشاور پارس

2 دانشگاه پیام نور بابل

3 شهرداری تهران

چکیده

با افزایش جمعیت و تراکم شهری، ترافیک سنگین و همچنین چالش‌های زیست محیطی چند دهه گذشته در شهرها، توسعه حمل و نقل شهری به منظور توسعه اقتصادی، افزایش دسترسی، امنیت و سلامت روانی و متاثر تغییرات سیاسی و اجتماعی و فناوری یکی از مسائل مورد توجه برنامه­ریزان شهری است. منطقه 4 شهرداری تهران بیشترین جمعیت را در بین مناطق دارد و با چالش‌های متعددی در ارتباط با حمل و نقل شهری رو به رو است. از این­رو در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم­افزار ARCGIS به بررسی مکان‌های مساعد ایستگاه‌های حمل و نقل شهری پرداخته شده است. چهار معیار کاربری، دسترسی، جمعیت ساکن، سیستم حمل و نقل مترو و اتوبوس همراه با زیرمعیارهای خود وزن دهی شده و لایه‌های اطلاعاتی آنها در نرم افزار ARCGIS ساخته شدند. در نهایت اوزان با لایه ترکیب شده و نقشه نهایی ایستگاه­های حمل و نقل شهری تعیین گردید. نتایج نشان می­دهد که بیشتر ایستگاه­ها باید در قسمت جنوبی و مرکزی ایجاد گردند. همچنین به نظر    می­رسد ایستگاه‌های اتوبوس معابر شهری را به­صورت لازم پوشش نمی‌دهد و در نهایت نتایج نشان داد که روش تحلیل سلسله مراتبی می‌تواند روش مناسبی برای ارزیابی حمل و نقل باشد.

کلیدواژه‌ها