تحلیل فرایند مدیریت مواد زائد جامد در شهر بوکان با تأکید بر عناصر تولید، ذخیره‌سازی، جمع‌آوری و حمل‌ و نقل

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

افزایش روزافزون نرخ رشد و فقدان شناخت و کنترل کافی بر فرایند تولید، ذخیره‌‌سازی، جمع‌آوری و حمل‌ونقل مواد زائد جامد، یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت شهری کشورهای درحال‌توسعه است. در این راستا پژوهش حاضر در پاسخ به این سؤال اصلی انجام پذیرفت که وضعیت مدیریت در فرایند تولید، ذخیره‌‌سازی، جمع‌آوری و حمل‌ونقل مواد زائد جامد در شهر بوکان چگونه است و چه راهکارهایی را می‌توان برای بهبود آن ارائه نمود؟ جامعه آماری شهر بوکان (171773) در سال 1390 بوده که نمونه آن 400 نفر به‌صورت تصادفی تعیین‌شده است. برای تحلیل داده‌های پژوهش از آزمون T-Test تک نمونه­ای و رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده ‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که رابطه مستقیم بین افزایش تصاعدی جمعیت و تولید زباله وجود دارد؛ به‌طوری‌که با توجه به افزایش جمعیت، میزان تولید زباله در شهر بوکان افزایش‌یافته است. وجود حجم زیاد مواد آلی در جریان مواد زائد جامد شهری (82/75درصد)، بیشترین نسبت زباله‌های شهر را شامل می‌شود. همچنین 3/71 درصد از مردم، ذخیره‌سازی را به‌صورت مخلوط و تنها 8/28 درصد به‌صورت تفکیک‌شده انجام می‌دهند. بیشتر تجهیزات و ماشین‌آلات جمع‌آوری و حمل‌ونقل به‌صورت بهداشتی تجهیز نشده‌اند؛ بنابراین، وضعیت جمع­آوری و دفع مواد زائد جامد در شهر بوکان از مطلوبیت کمی برخوردار است. همچنین عملکرد شهرداری بر متغیر وابسته که شامل سه عنصر تولید، ذخیره­سازی، جمع­آوری و حمل‌ونقل است، به‌صورت مستقیم تأثیر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات