مطالعه تطبیقی سطح پایداری توسعه در مناطق1و2شهرمشهد

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

دگرگونی در شرایط شهرها و افزایش سریع شهرنشینی و توسعه‌شهری تغییرات اجتناب‌ناپذیری را در شهرها ایجاد کرده است. لذا، تحلیل پایداری و وضعیت شاخص‌های پایداری در سطح نواحی شهری به عنوان رهیافتی جهت دست‌یابی به توسعه‌پایدار شهری همواره یکی از اهداف مدیران شهری بوده است. از این‌رو، هدف این پژوهش تحلیل و سنجش شاخص‌های پایداری در ناحیه1منطقه1 و ناحیه1منطقه2 به عنوان نمونه مطالعاتی می‌باشد. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی است و با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی انجام شده است. روش گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای_اسنادی همراه با گردآوری میدانی(تعداد 383 پرسشنامه مردمی) است. در این پژوهش با بهره‌گیری از نظرات 15 کارشناس و با استفاده از تکنیک مکبث، 30 شاخص پایداری وزن‌دهی گردیده و وضعیت پایداری نواحی مورد مطالعه در پنج بعد کالبدی، زیست‌محیطی، نهادی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی ارزیابی شده است. بر اساس مقایسات زوجی انجام شده، از میان پنج بعد مذکور، بعد اقتصادی مهم‌ترین بعد پایداری می‌باشد. نتایج تحقیق نشان‌دهنده پایداری کالبدی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی ناحیه1منطقه1و پایداری کالبدی ناحیه1منطقه2 می‌باشد. در مجموع ناحیه1منطقه1 نسبتا پایدار و ناحیه1منطقه2 ناپایدار ارزیابی شده است. لذا، می‌توان نتیجه گرفت که تنها توجه به شرایط کالبدی و عملکردی برای جذب ساکنان کافی نیست و عواملی چون وضعیت اقتصادی خانوارهای ساکن نیز در پایدار بودن یک محله تاثیرگذار است. با در نظر داشتن این مهم که بعد اقتصادی مهم‌تر از سایر ابعاد می‌باشد، لذا پیشنهاد می‌شود رسد هرنوع سازوکار برنامه‌ریزی در جهت پایدار ساختن نواحی مورد مطالعه در گام اول باید مبتنی بر بهبود وضع شاخص‌های اقتصادی صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the sustainability level of development in regions 1 and 2 of the Mashhad

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ajza Shokouhi 1
  • sajedeh Baghban 1
  • Mohammad Rahim Rahnama 2
1 geography, literature & humanity science, ferdowsi university, Mashhad, Iran
2 Member of Department of Geography, Faculty of Literature & Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

the rapid increase of urbanization has made unavoidable changes in the cities, so Sustainability analysis in urban zones has always been one of the goals of urban managers. The purpose of this study is to analyze the indicators of sustainability in zone 1 of region 1 and zone 1 in region 2 of Mashhad. This research is operational in terms of purpose and has been done using descriptive-analytical method. The data collection is done by the library and document methods with a field survey. So, 30 sustainability indicators were weighed by using the views of 15 experts and also using the MACBETH technique in order to evaluating five dimensions of physical, environmental, institutional, economic and socio-cultural dimensions in the studied area. Based on paired comparisons, among the five dimensions, economic dimension is the most important dimension of sustainability. The results of the research indicate the physical, economic and socio-cultural sustainability of zone 1 of region 1 and physical sustainability of zone 1 of region 2. Totally, zone 1 of region 1 is relatively sustainable and zone 1 of region2 is evaluated unsustainable. Therefore, it can be concluded that only attention to physical and functional conditions is not enough and factors such as the economic situation also affect the sustainability of a zone. Considering that the economical dimension is more important than other dimensions, it is suggested that any planning mechanism for sustaining the studied areas in the first step should be based on the improvement of the economic indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable development
  • Urban Sustainability
  • Desirability Measurement by Baseline Comparison Assessment through MACBETH
  • Mashhad