تحلیلی بر جایگاه شهر مشهد در زمینه توسعه اقتصادی – اجتماعی براساس برندرقابت پذیرملی در افق1404

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی

2 استاد دانشگاه فردوسی، گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه یزد

4 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

امروزه، یکی از مهم‌ترین پارامترهای اثرگذار بر توسعه اقتصادی، اجتماعی شهرها، بحث رقابت و رقابت‌پذیری درزمینه معرفی و تصویرسازی مشتری‌پسند برندینگ در عرصه‌های جهانی، ملی و منطقه‌ای است. در طی این فرآیند، یکی از چالش‌های مدیریت شهری برای افزایش کارایی، با ایجاد برند شهری به‌عنوان راه‌حلی در فرایند توسعه شهرها گره‌خورده است؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر، ارزیابی از جایگاه ملی مشهد در زمینه توسعه اقتصادی- اجتماعی بر پایه برند رقابت‌پذیر شهری تا سال 1404 با استفاده از تکنیک Meta- SWOT است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و هدف کاربردی است. داده‌ها و اطلاعات موردنیاز از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، (سند توسعه شهر مشهد) و پیمایشی جمع‌آوری‌شده است. جامعه آماری تعداد 40 نفر از متخصصان و پژوهشگران مرتبط با موضوع تحقیق بوده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که؛ موقعیت شهر مشهد در نقشه رقابتی ازلحاظ پارامتر توسعه اقتصادی (محور Y) با امتیاز 05/3 از 5 امتیاز ممکن در سال 1404 در بین رقبای خود بعد از تهران که با امتیاز 90/3 در بالاترین جایگاه قرارگرفته است قرار دارد. همچنین، در زمینه پارامتر توسعه اجتماعی (نمودار X) شهر مشهد در سال هدف با امتیاز 90/2 از 5 امتیاز ممکن به ترتیب دارای جایگاهی پایین‌تر از تهران با امتیاز 45/4، شیراز و اصفهان به‌طور مشترک با امتیاز 45/3 خواهد بود. مهم‌ترین متغیرهای کلان تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی- اجتماعی مشهد با توجه به برند شهری رقابت‌پذیر آن عبارت‌اند از؛ حکمرانان و مدیریت شهری در مشهد، تنش‌های بین ایران و برخی کشورها اسلامی منطقه و وجود عتبات عالیات در کشورهای همسایه (عراق، سوریه) است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات