بررسی نقش برندسازی شهری در تحقق مفهوم شهر خلاق (مورد مطالعه: ارومیه)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار-گروه شهرسازی،دانشکده معماری و شهرسازی،واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایران

2 دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین

چکیده

شهرهای نام‌آور برای تثبیت جایگاه خود همواره در تلاش‌اند تا خود را به یکی از انگاره‌های جدید ربط دهند. یکی از این انگاره‌ها شهر خلاق است. شهرها با ملحق شدن به شبکۀ شهرهای خلاق در پی افزایش توان اقتصادی خود می­باشند و برای نیل به این رشد اقتصادی به تدوین سیاست‌ها و استراتژی‌هایی دست­زده‌اند که یکی از آن‌ها برندسازی شهری است، زیرا اصلی‌ترین رسالت برندینگ شهری کمک به رشد اقتصادی شهر است. پژوهش حاضر بر آن است تا نقش و تاثیر برندسازی شهری را بر تحقق مفهوم شهر خلاق موردآزمون قرار دهد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی_تحلیلی می باشد. نتایج رابطه و همبستگی معنی داری را بین مولفه­های برندسازی و شاخص­های شهر خلاق نشان می دهد و آنها را مکمل و تقویت کننده­ی یکدیگر می داند. همچنین نتایج رتبه بندی مناطق شهری از منظر مولفه­های مذکور نشان می­دهند که مناطق 5 و 1 نسبت به دیگر مناطق در وضعیت بهتری به سر می­برند و با توجه به اینکه عنوان شهر خلاق مطرح می­باشد و نه مناطق شهری خلاق، لذا توصیه می­گردد، مدیریت شهری در راستای توازن مناطق شهری و توزیع مناسب و عادلانه­ی خدمات، زیرساخت­ها و ... به اتخاذ سیاست­ها و استراتژی­های مناسب اقدام نماید.

کلیدواژه‌ها