تببین الگوی سازمان یابی فضایی زیست پذیری شهری (نمونه موردی: شهر ایلام)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی

2 پیام نور

3 دانشگله تربیت مدرس

چکیده

زیست‌پذیری به‌عنوان مفهومی چندبعدی، بازتابی از نوع فعالیت‌ها است که در فضا صورت پذیرفته و محیط زیست شهری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت زیست پذیری با هدایت سازمان‌یابی فضایی شهر معنای واقعی می‌گیرد. از آنجایی‌که رویکرد زیست پذیری بر مبنای بستر جغرافیایی و شرایط محلی حاصل از سازمان فضایی سنجیده می‌شود ازاین‌رو پژوهش حاضر می‌کوشد تا میزان اثرگذاری سازمان‌یابی فضایی بر زیست پذیری شهر ایلام را بررسی کند. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می‌باشد. داده‌ها به روش کتابخانه‌ای- اسنادی و میدانی و با ابزار پرسشنامه گردآوری‌شده است. جامعه آماری پژوهش، متخصصین و صاحب‌نظران ساکن در شهر ایلام می‌باشند که از میان آن‌ها حجم نمونه تحقیق از طریق گلوله برفی 30 نفر مشخص گردید. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل رگرسیون خطی ساده و ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده میزان شدت همبستگی 951/0 برای مجموع دو متغیرها را نشان می‌دهد. نتیجه حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان می‌دهد بین دو متغیر رابطه معناداری با شدت همبستگی بسیار قوی وجود دارد. بر اساس آزمون رگرسیون خطی از میان شاخص‌های سازمان‌یابی فضایی عوامل طبیعی بیشترین تأثیر بر زیست پذیری شهر ایلام داشته و در مراتب بعدی عوامل تاریخی، اجتماعی، کالبدی و فعالیت‌ها و درنهایت ساختار اقتصادی با میزان ضرایب همبستگی متفاوت قرار دارد. همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که مقدار ضریب تعیین تعدیل‌شده برابر با 902/0 است که بر اساس آن متغیر مستقل توانسته است 90.2 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند و مابقی تغییرات تحت تأثیر متغیرهای خارج از مدل می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Pattern spatial organization of Urban livability: Case Study: Ilam City

نویسندگان [English]

  • zahra tardast 1
  • mehdi niksershet 2
  • abolfazl meshkini 3
1 azad slamic
2 Department Payame noor University
3 tarbiat modares
چکیده [English]

livability as a multidimensional general concept is a reflection of the type of activity that takes in the urban environment. it can be said that livability takes by guiding the spatial organization city. Since the livability is measured based on the geographical and local conditions derived from the spatial organization, the study also seeks to investigate the impact of spatial organization on the livability of the city of Ilam. The method of this research is descriptive-analytical and survey. Data were collected using a library-documentary and field method .The statistical population of the study is experts and scholars living in Ilam city, Among them, the sample size of the research was determined by snowball of 30 people.For data analysis, simple linear regression model and Pearson correlation coefficient have been used. The results show the correlation intensity of 0.951 for the sum variables. The result of Pearson correlation coefficient shows that there is a significant correlation with very strong correlation. Based on the linear regression test, among the spatial organization indicators, of natural factors, the most impact on the livability of the city Ilam and in the next levels there are historical, social, physical and activity factors and, consequently, economic structure with different correlation coefficients. Also, the results of the regression test showed that the adjusted adjustment coefficient is equal to 0/902, according to which the independent variable can explain 90.2% of the changes of the dependent variable and the rest of the changes are affected by variables outside the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Space Organizational"
  • " livability "
  • "Quality of Life
  • " "Ilam City