دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، پاییز 1398، صفحه 7-171 
2. نقش فرهنگ شهری برنیازها ومصرف فرهنگی شهروندان تهرانی

صفحه 27-50

سید محمد مهدی زاده؛ آمنه صدیقیان بیدگلی؛ فاطمه اصلان زاده


4. سرزندگی شهری مفهومی میان رشته ای (واکاوی اصول، ابعاد و شاخصها)

صفحه 75-103

سید مصطفی هدایت نژاد کاشی؛ زهره هادیانی؛ علی حاجی نژاد؛ علی عسگری